Cristin-person-ID: 1221895
Person

Tore Johnsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Overgangsrettferdighet • Urfolksrettigheter • Samisk teologi • Økoteologi • Sannhetskommisjoner • Samfunnsteologi • Levd religion • Kontekstuell teologi • Samisk religion • Urfolksteologier • Forsoning • Luthersk teologi • Urfolksmetodologi • Politisk forsoning/fredsprosesser • Samisk språk • Samisk religiøsitet og virkelighetsforståelse • Dekolonisering • Urfolksstudier

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Tore Johnsen

Sammendrag

Tore Johnsen is a Sami theologian holding a PhD from the Centre for the Study of World Christianity, University of Edinburgh, based on the dissertation "The Contribution of North Sami Everyday Christianity to a Cosmologically-oriented Christian Theology" (2020). His research interests are besides Sami theology (theology based on Sami Christianity, spirituality, philosophy and history), Native American theology, African theology, theological decolonization, reconciliation as public theology internationally and in Norway / Sápmi, and ecotheology. His research is methodologically informed by contextual theology, ethnographic methods, lived religion, and indigenous methodology. Johnsen's academic work is characterized by proximity to the practice field based on his experience as a priest (Church of Norway) in the North Sami area (1998-2009), General Secretary of the Sami Church Council (2009-2016), and moderator of the Ecumenical Indigenous Peoples’ Network Reference Group of the World Council of Churches (2015-2018). Johnsen is currently working on capacity building related to the Church of Norway on the topic of Norwegianization and reconciliation; and he is doing research on the meaning and practice of "reconciliation" in the Norwegian Truth and Reconciliation Commission (TRC) process. This is affiliated with ReconTrans (2019-2023), a research project where the Norwegian TRC process is explored comparatively in light of South Africa's and Canada's TRC experiences, in collaboration with South African, Canadian, and Swedish researchers.

Tittel

Tore Johnsen

Sammendrag

Tore Johnsen er en samisk teolog med PhD fra Centre for the Study of World Christianity, University of Edinburgh basert på avhandlingen “The Contribution of North Sami Everyday Christianity to a Cosmologically-oriented Christian Theology” (2020). Hans forskningsinteresser er foruten samisk teologi (teologi basert i samisk kristendomstradisjon, åndelighet, filosofi og historie), nordamerikansk urfolksteologi, afrikansk teologi, teologisk dekolonisering, forsoning som samfunnsteologi – internasjonalt og i Norge/Sápmi, samt økoteologi. Hans forskning har metodologisk forankring i kontekstuell teologi, etnografiske metoder, levd religion og urfolksmetodologi. Johnsens faglige arbeid er preget av nærhet til praksisfeltet, bl.a. basert på tidligere erfaring som prest i nordsamisk område (1998-2009), generalsekretær i Samisk kirkeråd (2009-2016) og leder av Kirkenes Verdensråds referansegruppe for urfolk (2015-2018). Johnsen arbeider for tiden med kapasitetsbygging rettet mot Den norske kirke knyttet til temaet fornorskning og forsoning, og han forsker på betydningen og bruken av "forsoning" i den norske sannhets- og forsoningskommisjonsprosessen. Det siste skjer i rammen av ReconTrans (2019-2023), et forskningsprosjekt der prosessene i Norge og Sápmi sees i lys av Sør-Afrikas og Canadas sannhets- og forsoningskommisjonserfaringer, i samarbeid med sørafrikanske, kanadiske og svenske forskere.

Resultater Resultater

Teologien bak liturgien Velsignelse av hus og hjem. Om kristne fortolkninger som aldri møttes.

Johnsen, Tore. 2021, Nettverksmøte om nyreligiøsitet. VIDFaglig foredrag

Mellom tabu og likeverdighet. Om forsoning i møtet mellom samisk og norsk kristendom.

Johnsen, Tore. 2021, Stiftsdagene 2021. VIDFaglig foredrag

Internatskandalen i Canada.

Johnsen, Tore. 2021, VIDIntervju

Utsatt for grove overgrep – nå får urfolksfamiliene milliarderstatning.

Johnsen, Tore; Larsen, Dan Robert. 2021, VIDIntervju
1 - 5 av 54 | Neste | Siste »