Cristin-person-ID: 1272486
Person

Ruiyun Li

  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Years of life lost and life expectancy attributable to ambient temperature: A time series study in 93 Chinese cities.

Ai, Siqi; Qi, Jinlei; Liu, Jiangmei; Wang, Lijun; Yin, Peng; Li, Ruiyun; Wang, Chongjian; Lin, Hualiang; Zhou, Maigeng. 2021, Environmental Research Letters. CDC, UIO, ZU, ICOSTAMUOLVitenskapelig artikkel

Reduction of Human Mobility Matters during Early COVID-19 Outbreaks: Evidence from India, Japan and China.

Ren, Zhehao; Li, Ruiyun; Zhang, Tao; Chen, Bin; Wang, Che; Li, Miao; Song, Shuang; Xiao, Yixiong; Xu, Bo; Liu, Zhaoyang mfl.. 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). TU, TUoHK, UIO, ICOSTAMUOLVitenskapelig artikkel

Live and Wet Markets: Food Access versus the Risk of Disease Emergence.

Naguib, Mahmoud M.; Li, Ruiyun; Li, Jiaxing; Grace, Delia; Nguyen-Viet, Hung; Lindahl, Johanna F.. 2021, Trends in Microbiology. Uu, VIETNAM, EGYPT, ILRI, ICOSTAMUOL, UoG, SLUVitenskapelig artikkel

Detection of novel reassortant H9N2 avian influenza viruses in wild birds in Jiangxi Province, China.

Zhang, Tao; Li, Ruiyun; Zhong, Pinghua; Jianyu, Chang; Xu, Bing. 2021, Veterinary Medicine and Science. TU, KINA, CAU, ICOSTAMUOLBrev til redaktøren
1 - 4 av 4