Cristin-person-ID: 1319169
Person

Aktiv cristin-person Damoun Nassehi

  • Stilling:
    Postdoktor
    ved Avdeling for omsorg og etikk ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie

Kontaktinformasjon

Sted
Forskningsprosjektet "Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg".

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Damoun Nassehi

Sammendrag

As a postdoc at Caring Futures, Damoun Nassehi will explore the basis for a modern approach to medicine which is not controlled by nor reacts to technological developments but bridles the forces of advance to the benefit of patients. Technologies such as tele- and blended-health, artificial intelligence, nanotechnology, augmented and virtual reality are changing the doctor-patient relationship, diagnostic methods, therapy options, bioethics, and health policies. In medical practice, a doctor’s main objectives are to diagnose and treat disease. But a doctor, especially a General Practitioner (GP), does so much more. Inexperienced or overworked GPs may fall back on their biomedical reflexes, developed over years of study and internships at hospitals, but it is through their relationships with their patients that they can become holistic healers. These skills, developed over time and through relationships with the patients, do not translate directly through technology. An AI cannot interpret what is not directly recorded as text or images in the EHR, and valuable information from the doctor-patient relationship is lost during digitisation. Also, a doctor’s personality and non-reflective actions can help cure but also contribute to maintain the patient’s illness or make it worse. Use of technology introduces a new, complex dimension to this relationship, and we should take time to investigate and evaluate the different ways technology may impact relations in medical practice. The potential as well as risk of technology is that it makes it is easy to reach a higher number of patients faster and with less effort. It is therefore more effective at both helping or harming more patients than a single physician would be able to help or harm in a lifetime. Damoun is a doctor and has a PhD in neurosurgery and neuropathology from the University of Copenhagen. He is a specialist in general medicine and a GP in Sokndal in southwestern Norway. Damoun has been involved in tech startups and worked at the interface between research, technology and medicine since 2012. He has been involved in developing methods for measuring e.g. lung function and oxygen saturation using the mobile phone, and participated in the development of routines and apps for automatic diagnosis and treatment of urinary tract infections and contraception for women. As a member of the Technology Council, he advises the Storting on e.g. welfare technology and artificial intelligence.

Tittel

Damoun Nassehi

Sammendrag

Som postdoktor i Caring Futures skal Damoun Nassehi utforske grunnlaget for en moderne tilnærming til medisin, som ikke kontrolleres og utnyttes av den teknologiske utviklingen, men i stedet bruker denne til fordel for pasientene. Teknologier som tele- og blandet helse, kunstig intelligens, nanoteknologi, AR og VR endrer forholdet mellom lege og pasient, diagnostiske metoder, terapimuligheter, bioetikk og helsepolitikk. I medisinsk praksis er legens hovedmål å diagnostisere og behandle sykdom. Men en lege, spesielt en fastlege, gjør så mye mer. Uerfarne eller overarbeidede fastleger kan falle tilbake på sine biomedisinske reflekser, utviklet gjennom mange års studier og praksis på sykehus, men det er gjennom deres forhold til pasientene de kan bli helhetlige terapeuter. Disse ferdighetene, utviklet over tid og gjennom relasjoner til pasientene, oversettes ikke direkte gjennom teknologi. En AI kan ikke tolke det som ikke er direkte registrert som tekst eller bilder i EPJ, og verdifull informasjon fra forholdet mellom lege og pasient går tapt under digitaliseringen. En leges personlighet og ikke-reflekterende handlinger kan også hjelpe til med å kurere, men også bidra til å opprettholde pasientens sykdom eller gjøre det verre. Bruk av teknologi introduserer en ny, kompleks dimensjon i dette forholdet, og vi bør ta oss tid til å undersøke og evaluere de forskjellige måtene teknologi kan påvirke relasjoner i medisinsk praksis. Potensialet så vel som risikoen for teknologi er at det gjør det enkelt å nå et høyere antall pasienter raskere og med mindre innsats. Det er derfor mer effektivt til både å hjelpe eller skade flere pasienter enn en enkelt lege ville være i stand til å hjelpe eller skade i løpet av livet. Damoun er utdannet lege og har en PhD i neurokirurgi og neuropatologi fra Københavns Universitet. Han er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Sokndal i Sørvest-Norge. Damoun har vært involvert i tech-startups og jobbet i grensesnittet mellom forskning, teknologi og medisin siden 2012. Han har vært med på å utarbeide metoder for måling av bl.a. lungefunksjon og surstoffmetning ved hjelp av mobiltelefonen, og deltatt i utviklingen av rutiner og apper for automatisk diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner og prevensjonsforskrivning til kvinner. Som medlem av Teknologirådet gir han råd til Stortinget om bl.a. velferdsteknologi og kunstig intelligens.

Resultater Resultater

Å vokse opp i en digital verden - anno 2022.

Nassehi, Damoun. 2022, Foreldremøte og paneldiskusjon. UISPopulærvitenskapelig foredrag

Først av alt – ikke å skade.

Nassehi, Damoun; Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen. 2022, Dagens medisin. UISKronikk

KUNSTIG INTELLIGENS I KLINIKKEN - Seks trender for fremtidens helsetjeneste.

Koksrud Bekkelund, Anne Siri; Lovett, Hilde; Tennøe, Tore; Nassehi, Damoun; Brøgger, Helga M.; Riegler, Michael; Fosse, Erik; Madsen, Steinar. 2021, UIO, UISRapport

Kunstig Intelligens og Norske Helsedata.

Tennøe, Tore; Lovett, Hilde; Fosse, Erik; Hatlen, Siri B; Madsen, Steinar; Nassehi, Damoun; Melberg, Hans Olav; Riegler, Michael. 2019, UIO, UISRapport

Mobile Selvtester.

Lovett, Hilde; Tennøe, Tore; Dale, Ola; Langtvedt, Nils Jørgen; Melberg, Hans Olav; Madsen, Steinar; Nassehi, Damoun; Roald, Marie Nora. 2016, NTNU, UIO, UISRapport
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »