Cristin-person-ID: 24285
Person

Aktiv cristin-person Arnfinn Muruvik Vonen

 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Tegnspråk • Spesialpedagogikk

Emneord

Døvblindhet, ervervet • Tegnspråklingvistikk • Hørselshemmig • Klasseromsforskning • Språktypologi • Audiopedagogikk • Lingvistikk • Døvepedagogikk • Døves to-språklighet • Døvblindhet, medfødt

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 70 99
Sted
Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass 0130 OSLO

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Arnfinn Muruvik Vonen

Sammendrag

Dr.art. (Universitetet i Oslo, 1994) Cand.philol. (Universitetet i Oslo, 1988) Cand.mag. (Universitetet i Oslo, 1985) Exam.oecon. (Universitetet i Oslo, 1983)

Populærvitenskapelig sammendrag

Faglige interesser

Jeg har i de senere år først og fremst arbeidet med tegnspråk og de
forskningsutfordringer som tegnspråkene representerer med hensyn til språk
som allment menneskelig fenomen. Innenfor denne rammen har jeg fokusert
spesielt på følgende områder:

 1. Språktypologiske egenskaper ved tegnspråkenes struktur, med fokus på norsk tegnspråk
 2. Likheter og forskjeller mellom tospråklighet som omfatter et tegnspråk og et talespråk, og andre slags tospråklighet
 3. Konsekvenser av 1 og 2 for opplæring av personer med nedsatt hørsel
 4. Døvblindes kroppslige og taktile kommunikasjon i lys av 1 og 2

Undervisning

SPPT1020 Grunnleggende tegnspråkteori 

SPPT1040 Videregående tegnspråkteori

SPPT2120 Kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap I 

SPPT3020 Kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap II 

SPED1002 Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik 

SPED4200 Fordypning i logopedi

Bakgrunn

 • Exam.oecon. fra Universitetet i Oslo 1983
 • Cand.mag. med russisk og lingvistikk fra Universitetet i Oslo 1985
 • Cand.philol. med hovedfag i lingvistikk fra Universitetet i Oslo 1988
 • Dr.art. (språkvitenskap) fra Universitetet i Oslo 1994
 • Ansatt ved Institutt for spesialpedagogikk siden 1995 (professor fra 1997)
 • Instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk 2009-2010
 • Tilknyttet Forsknings- og utviklingsavdelingen ved Skådalen kompetansesenter på ulike måter 1994-2007
 • Tolk/konsulent hos Norges grensekommissær for den norsk-sovjetiske grense, Kirkenes 1984-1985
 • Gjesteforskeropphold ved Australian National University, Canberra (1991-1992), Victoria University of Wellington (1992), Fudan University Shanghai (2006)
 • Lengre feltarbeidsopphold på Samoa (1986, 1993), Tokelau (1986), i Russland (1992) og ved Ål folkehøyskole og kurssenter for døve (2005-2006)

Priser

NAVFs pris for fremragende forskning 1992-1997 som medlem av Oceania-gruppen ledet av Even Hovdhaugen. 

Verv

Leder for Norsk forening for sprogvidenskap 1995-1996
Visebestyrer ved Institutt for spesialpedagogikk 1997-1998
Instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk 2009-2010

Samarbeid

Jeg har et verdifullt nasjonalt og internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere innenfor mine interesseområder, både i forskermiljøer og ved praksisinstitusjoner og andre organisasjoner, og har blant annet forelest i mange ulike sammenhenger. 

Tittel

Arnfinn Muruvik Vonen

Sammendrag

Dr.art. (University of Oslo, 1994) Cand.philol. (University of Oslo, 1988) Cand.mag. (University of Oslo, 1985) Exam.oecon. (University of Oslo, 1983)

Populærvitenskapelig sammendrag

Academic Interests

In recent years, I have primarily been working on sign language and on those research challenges that sign languages represent with regard to
language as a general human phenomenon. Within this framework, I have been focusing particularly on the following areas:

 1. Language typology properties of the structure of sign languages, with a focus on Norwegian Sign Language.
 2. Similarities and differences between bilingualism involving a sign language and a spoken language, and other kinds of bilingualism.
 3. Consequences of 1 and 2 for the education of individuals with a hearing loss.
 4. Deafblind people's bodily and tactile communication in the light of 1 and 2.

Teaching

SPPT1020 Grunnleggende tegnspråkteori 

SPPT1040 Videregående tegnspråkteori

SPPT2120 Kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap I 

SPPT3020 Kommunikasjon, språk og profesjonskunnskap II 

SPED1002 Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik 

SPED4200 Fordypning i logopedi

Higher education and employment history

 • Exam.oecon., University of Oslo, 1983
 • Cand.mag., Russian and linguistics, University of Oslo, 1985
 • Cand.philol., linguistics, University of Oslo, 1988
 • Dr.art., linguistics, University of Oslo, 1994
 • Employed in the Department of Special Needs Education, University of Oslo, since 1995 (professor since 1997)
 • Head of Department, Department of Special Needs Education, 2009-2010
 • Affiliated with the Department of Research and Development, Skådalen Resource Centre, Oslo, in different functions, 1994-2007
 • Interpreter/Executive Officer, The Norwegian Border Commissioner for the Norwegian-Soviet Border, 1984-1985
 • Visiting Fellow/Visiting Scholar, Australian National University, Canberra (1991-1992), Victoria University of Wellington (1992), Fudan University, Shanghai (2006)
 • Fieldwork periods in Samoa (1986, 1993), Tokelau (1986), Russia (1992), and at Ål Folk High School and Course Centre for the Deaf (2005-2006)

Honoraria

The Norwegian Research Council for Science and the Humanities, Award for Excellence in Research, 1992-1997, as a member of the Oceania Group led by
Professor Even Hovdhaugen. 

Appointments

President, Norwegian Society of Linguistics [Norsk forening for sprogvidenskap], 1995-1996
Deputy Head of Department, Department of Special Needs Education, University of Oslo, 1997-1998
Head of Department, Department of Special Needs Education, University of Oslo, 2009-2010 

Cooperation

I have a valuable national and international network of cooperation partners in my areas of interest, in research institutions as well as in
institutions in the practice field and other organizations. My experience includes lecturing in many of these contexts.

Resultater Resultater

Sign language interpreting promotes inclusion .

Haualand, Hilde; Vonen, Arnfinn Muruvik. 2019, Global Dialogue. OSLOMET, NTNUFaglig foredrag

Signo og tegnspråk i lys av norsk tegnspråkpolitisk historie.

Vonen, Arnfinn Muruvik; Schrøder, Odd-Inge. 2018, Gyldendal Akademisk. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Sign languages in higher education.

Penaz, Petr; Vonen, Arnfinn Muruvik. 2016, Closing Conference CZ07. OSLOMETVitenskapelig foredrag

"Intercultural Communication in Educational Settings" - a Russian-Norwegian cooperation project.

Vonen, Arnfinn Muruvik; Christensen, Cato; Horntvedt, Tone; Johansen, Jorunn Store; Kharakoz, Mikhail; Paaske, Nanna; Skedsmo, Kristian; Tkachenko, Elena. 2016, 23rd Nordic Intercultural Communication (NIC) Conference. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Kommunikasjon mellom personer med ulik grad av hørsel.

Vonen, Arnfinn Muruvik. 2016, Opplæringssamling for personale ved nødmeldingssentralene. OSLOMETPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 297 | Neste | Siste »