Cristin-person-ID: 57942
Person

Eirik Inge Mikkelsen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Næringsøkonomi ved NOFIMA

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi • Romlig, territoriell planlegging • Samfunnsgeografi • Andre fiskerifag

Emneord

Ressursforvaltning • Akvakultur • Regional utvikling • Kystsoneforvaltning • Naturressurser og miljø • Bioøkonomi • Fordeling av inntekt og velferd • Regionaløkonomi • Demografi • Næringsøkonomi

Kontaktinformasjon

Telefon
95935362
Sted
+47 959 35 362 +47 77 62 91 30 Eirik.Mikkelsen@Nofima.no

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Eirik Inge Mikkelsen

Sammendrag

Jobber med samfunnsmessige sider ved havbruk og fiskeri, inkludert kystsoneplanlegging og forvaltning av marine ressurser. Arbeidserfaring og utdanning: Forsker og forskningssjef for samfunnsforskning ved Norut 2000-2017. Forsket på regional og næringsutvikling, natur- og miljøøkonomi, marin/kystsoneforvaltning, bioøkonomisk modellering, økosystemtjenester, klimaendringer, arktisk skipsfart og mer. Førstekonsulent for internasjonalt miljøsamarbeid ved Fylkesmannen i Finnmark 1995-2000. PhD i samfunnsøkonomi / samfunnsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole (Avhandling: Økonomiske analyser av brukerinteraksjoner i kystsonen). Cand.polit. (Master +) i samfunnsøkonomi fra UiT/NFH (Hovedfagsoppgave: Insentiver for internasjonalt miljøsamarbeid – De fleksible mekanismene i Kyoto-protokollen). Også kurs i økologi, miljøfag og økofilosofi. Bachelor of Engineering/Siv.ing. fra University of Southampton, England

Tittel

Eirik Inge Mikkelsen

Sammendrag

Work with social and socio-economic aspects of aquaculture and fisheries, including marine and coastal zone planning and management. Work-experience and education: Researcher and Research Director for Social Science at Norut 2000-2017. Experience with regional and industrial development, natural resource and environmental economics, marine and coastal zone management, bio-economic modelling, ecosystem services, climate change, arctic shipping and more. Senior executive officer for international environmental cooperation at the County Governor of Finnmark 1995-2000. PhD in Economics/Social sciences from the University of Tromso, Norwegian College of Fisheries Science (Thesis: Economic analyses of user-interactions in the coastal zone). Cand.Polit. (Master+) in Economics from UiT/NCFS (Thesis: Incentives for International Environmental Co-operation – The Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol). Also courses in Ecology, Environmental Science and Eco-philosophy.Bachelor of Engineering Honours Degree/Siv.ing. from the University of Southampton, England

Resultater Resultater

Transparent and consistent? Aquaculture impact assessments and trade-offs in coastal zone planning in Norway.

Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild. 2022, Ocean and Coastal Management. NOFIMAVitenskapelig artikkel

Insight into real-world complexities is required to enable effective response from the aquaculture sector to climate change.

Falconer, Lynne; Telfer, Trevor C.; Garrett, Angus; Hermansen, Øystein; Mikkelsen, Eirik Inge; Hjøllo, Solfrid Sætre; McAdam, Bruce J.; Ytteborg, Elisabeth. 2022, PLoS Climate. UoS, EDI, NOFIMA, HAVFORSKVitenskapelig artikkel

Hvem eier laksebedriftene i Norge?

Nyrud, Thomas; Mikkelsen, Eirik Inge. 2021, Norsk fiskerinæring. NOFIMAPopulærvitenskapelig artikkel

Workshop on the Norwegian Sea Aquaculture Overviews (WKNORAO). ICES Scientific Reports. 3:116.

Svåsand, Terje; Ojaveer, Henn; a Nordi, Gunnvør; Bogstad, Bjarte; Carnegie, Ryan; Cooper, Anne; Eilersen, Malene; Grefsrud, Ellen Sofie; Mikkelsen, Eirik Inge; O'Beirn, Francis mfl.. 2021, NOFIMA, HAVFORSK, UIBRapport

Tre av fire oppdrettsselskaper er familieeide.

Nyrud, Thomas; Mikkelsen, Eirik Inge. 2021, NOFIMAIntervju
1 - 5 av 130 | Neste | Siste »