Finn prosjekter

Tilbake til søk
111 treff på "Sykehuset Innlandet HF (INNLANDET) - 1991.00.00.00", "Avsluttet prosjekt"
Bruk av operasjonsbord sammenkoblet med daVinci-robot. En prospektiv en-armet studie
Cristin-prosjekt-ID: 543683 prosjektleder: Kjos, Arnulf - INNLANDET
En studie av sekukinumabs effekt, sikkerhet og tolerabilitet hos pasienter med Bekhterevs sykdom
Cristin-prosjekt-ID: 544031 prosjektleder: Mousa, Martin - INNLANDET
Trisomi 13 og trisomi 18 - foreldres erfaringer
Cristin-prosjekt-ID: 544463 prosjektleder: Berg, Siri Fuglem - INNLANDET
Vitamin D-status i blod hos norske barn med akutt nedre luftveisinfeksjon
Cristin-prosjekt-ID: 544666 prosjektleder: Holten-Andersen, Mads Nikolaj - INNLANDET
Immunologi, depresjon og alkoholproblemer
Cristin-prosjekt-ID: 544788 prosjektleder: Lien, Lars - INNLANDET
Vektutvikling blant barn i Oppland
Cristin-prosjekt-ID: 544793 prosjektleder: Holten-Andersen, Mads Nikolaj - INNLANDET
Evaluering av ROP-teamet i Vestfold HF
Cristin-prosjekt-ID: 544988 prosjektleder: Landheim, Anne - INNLANDET
SHARE IT: Utvikling av nye verktøy for valg av behandling i kliniske konsultasjoner
Cristin-prosjekt-ID: 545000 prosjektleder: Vandvik, Per Olav - INNLANDET
Åpen studie av AMG 334 ved kronisk migrene
Cristin-prosjekt-ID: 545479 prosjektleder: Poole, Anne Christine - INNLANDET
Kvinners psykiske og fysiske helse etter fosterdiagnostikk
Cristin-prosjekt-ID: 545643 prosjektleder: Berg, Siri Fuglem - INNLANDET
Prediktive faktorer for varig bedring av psykiske lidelser
Cristin-prosjekt-ID: 545725 prosjektleder: Olssøn, Ingrid - INNLANDET
Behandling av AAA (Abdominal Aortic Aneurysms) med EVAS ( EndoVascular Aortic Sealing)
Cristin-prosjekt-ID: 545794 prosjektleder: Mathisen, Sven Ross - INNLANDET
Vanskeligheter med å forstå følelser og alkoholavhengighet
Cristin-prosjekt-ID: 545883 prosjektleder: Thorberg , Fred Arne - INNLANDET
NOIA-II-studien (Funksjonelle mage-tarm plager i Oppland) 528-05183 1.2005.1013
Cristin-prosjekt-ID: 546562 prosjektleder: Farup, Per - INNLANDET
Medikamentell postoperativ smertelindring av ortopediske pasienter, under sykehusopphold og etter
Cristin-prosjekt-ID: 548188 prosjektleder: Viktil, Kirsten Kilvik - INNLANDET
Urin-markører for nyreskade og sammenhengen med nyre- og hjertesykdom
Cristin-prosjekt-ID: 556484 prosjektleder: Solbu, Marit Dahl - UNN
Mobility in nursing home residents – a longitudinal study of the trajectory of mobility and associations with dementia, pain and behaviour.
Cristin-prosjekt-ID: 561223 prosjektleder: Sverdrup, Karen - VESTFOLD, UIO, OUS
17472 - Vurdering av effekt og sikkerhet av ulike doser av BAY1128688 i en 12 ukers behandlingsperiode, hos kvinner med symptomatisk endometriose
Cristin-prosjekt-ID: 563207 prosjektleder: Veddeng, Anne - HAUKELAND
Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater
Cristin-prosjekt-ID: 565417 prosjektleder: Rokstad, Anne Marie Mork - VESTFOLD, HIM
Kirurgisk behandling av rektocele: effekt på anal inkontinens og pasientrapporterte utfall ett år etter operasjon
Cristin-prosjekt-ID: 566518 prosjektleder: sahlin, ylva - INNLANDET
Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 569767 prosjektleder: Hall, Christian - VV
Brobygging i rehabilitering. En studie av rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivå for personer med muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager.
Cristin-prosjekt-ID: 572300 prosjektleder: Kjeken, Ingvild - DIAKONSYK
Alcoholic Bowel Syndrome
Cristin-prosjekt-ID: 572464 prosjektleder: Valeur, Jørgen - LDS
Varsdagsstressens betydelse för återhämtning vid PTSD
Cristin-prosjekt-ID: 574324 prosjektleder: Larsson, Gerry - HINN
Kunnskapsbasert praksis og sykepleieres utfordringer når de skal ta i bruk ny kunnskap fra forskning
Cristin-prosjekt-ID: 576774 prosjektleder: Renolen, Åste - INNLANDET
Tap av muskelmasse og helserisiko ved lungekreft.
Cristin-prosjekt-ID: 578259 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Improving gender equality and internationalization of teachers training education
Cristin-prosjekt-ID: 583183 prosjektleder: Massao, Prisca Bruno - INNLANDET
Effekt av hemming av vevs transglutaminase med ZED1227 hos cøliakere
Cristin-prosjekt-ID: 584029 prosjektleder: Lundin, Knut - OUS
Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 588640 prosjektleder: Hall, Christian - VV
2012/805 Kartlegging av voksne personer med dysmeli i Norge, utdanning, arbeid og hverdagsliv
Cristin-prosjekt-ID: 592825 prosjektleder: Johansen, Heidi - SUNNAAS
Kan barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi reagere allergisk på lukt av peanøtter?
Cristin-prosjekt-ID: 601923 prosjektleder: Kvenshagen, Bente Krane - ØSTFOLD
Trening av eksekutive funksjoner for pasienter med schizofreni
Cristin-prosjekt-ID: 608218 prosjektleder: Øie, Merete Glenne - UIO, INNLANDET
Formativ følgeevaluering av næringspartnerskapet i Østfold
Cristin-prosjekt-ID: 609476 prosjektleder: Higdem, Ulla - HINN
Gode pasientforløp: pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) - ønsker og behov hjemme og i sykehus
Cristin-prosjekt-ID: 620695 prosjektleder: Bjørsland, Bente - HINN
Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP)
Cristin-prosjekt-ID: 621086 prosjektleder: Skogli, Erik Winther - INNLANDET
Hvordan påvirke effekten av observasjonsresponser gjennom etablering av betingede forsterkere.
Cristin-prosjekt-ID: 631526 prosjektleder: Isaksen , Jørn - INNLANDET
Genetikk ved demens i Nord-Trønderske populasjoner. Genotyping og genetiske studier som ledd i DementGene prosjektet
Cristin-prosjekt-ID: 634675 prosjektleder: Stordal, Eystein - HELSENTRØN
Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?
Cristin-prosjekt-ID: 640977 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?
Cristin-prosjekt-ID: 644181 prosjektleder: Bramness, Jørgen G. - INNLANDET
Cultural heritage in a global world
Cristin-prosjekt-ID: 662739 prosjektleder: Strøm, Irene Trønnes - HINN, INNLANDET, KSD
Teamwork in hospitals, a human factors approach
Cristin-prosjekt-ID: 686070 prosjektleder: Ballangrud, Randi - NTNU
Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9
Cristin-prosjekt-ID: 2038520 prosjektleder: Bakken, Hege - HIM
Pårørenderolle i et bærekraftig helsetjenestetilbud. Hva skal til for at pårørende klarer å balansere omsorgsoppgaver med ansvar for egen helse? Pårørende til pasienter med nevrologiske, alvorlige og progredierende sykdommer. En kvalitativ metasyntese på tvers av diagnoser.
Cristin-prosjekt-ID: 2048735 prosjektleder: Røthing, Merete - HVL
Fedme og fekal mikrobiota
Cristin-prosjekt-ID: 2053136 prosjektleder: Farup, Per Grønaas - INNLANDET
Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie - Evalueringsintervju
Cristin-prosjekt-ID: 2057362 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
19225 ASSESS-CKD, effekt og sikkerhet av BAY 2327949 hos pasienter med kronisk nyresykdom.
Cristin-prosjekt-ID: 2492679 prosjektleder: Finnes, Trine Elisabeth - INNLANDET
Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt
Cristin-prosjekt-ID: 2497650 prosjektleder: Jacobsen Jardim, Patricia Sofia - FHI
Inncovid.Norge
Cristin-prosjekt-ID: 2498892 prosjektleder: Perez, Esperanza Diaz - UIB
Kliniske faktorer som predikerer histologisk oppgradering etter radikal prostatektomi hos pasienter med lavrisiko prostatakreft
Cristin-prosjekt-ID: 2506363 prosjektleder: Slaaen, Marit - INNLANDET
Hesteassistert psykoterapi
Cristin-prosjekt-ID: 2508198 prosjektleder: Haug, Elisabeth - INNLANDET