Cristin-prosjekt-ID: 2039147
Sist endret: 24. november 2022, 22:56

Cristin-prosjekt-ID: 2039147
Sist endret: 24. november 2022, 22:56
Prosjekt

Evaluering av Tospråklig Opplæring i Skolen (ETOS)

prosjektleder

Lisbeth M. Brevik
ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.443.600
 • Oslo Kommune
  Prosjektkode: 22-UDE-2019

Klassifisering

Emneord

Matematikkdidaktikk • Norskdidaktikk • Fremmedspråkdidaktikk • Skolemotivasjon • Engelskdidaktikk • Samfunnsfagdidaktikk • Flerspråklighet i skolen • Religionsdidaktikk • Naturfagdidaktikk • Tospråklig opplæring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2019 Slutt: 30. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Tospråklig Opplæring i Skolen (ETOS)

Populærvitenskapelig sammendrag

ETOS er et forsknings- og evalueringsprosjekt som undersøker effekter av og perspektiver på tospråklig opplæring i skolen, ved å følge elever i tospråklige klasser i ulike fag på 8., 9. og 10. trinn over tid (2019-2022). Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo samarbeider med ungdomsskoler om å vise fram hvordan de tar ansvar for språk. 

Vitenskapelig sammendrag

Utdanningsdirektoratet besluttet i 2017 at dersom en skole ønsker å benytte tospråklig (bilingual) undervisning som arbeidsmetode, må det søkes om forsøk. På grunnlag av de erfaringer som gjøres i forsøkene og i evalueringen, kan det være aktuelt å endre regelverket. Både i Norge og internasjonalt er slik opplæring kjent under ulike navn, blant annet Content and Language Integrated Learning (CLIL), International Baccalaureate (IB), International Bilingual Classes (IBC), International Programme (IP), og Bilingual and Immersion Education (BIE). Mer informasjon om forsøk etter opplæringsloven § 1-5 her

ETOS studerer hvordan ungdomsskoler som tilbyr tospråklig opplæring gjennomfører undervisning dels på norsk og dels på engelsk i en rekke fag, samt elevers og læreres perspektiver på den tospråklige opplæringen. Skolene som inngår i prosjektet har tilbudt elever på ungdomstrinnet tospråklig opplæring siden 2011/2014. De har søkt og fått innvilget forsøk med varighet ut skoleåret 2020–21.

Prosjektet vurderer om den tospråklige opplæringen gjennomføres på en måte som sikrer elevene forsvarlig faglig opplæring i en rekke fag (KRLE, matematikk, naturfag, samfunnsfag) og sammenligner dette med undervisningen i språkfag (engelsk, norsk og fremmedspråk). Prosjektet ser også på hvilken rolle tospråklig opplæring spiller for elevers læringsutbytte, motivasjon og relevans i disse fagene. Både den språklige og den faglige opplæringen inngår i evalueringen.

Prosjektets mål er å evaluere:

 • (1) om elevene har utviklet høy kompetanse i engelsk
 • (2) om opplæringen bidrar til økt læringsutbytte i alle fag
 • (3) om opplæringen gir elevene bedre tilpasset opplæring
 • (4) om opplæringen bidrar til økt motivasjon i alle fag
 • (5) om opplæringen bidrar til økt relevans for videre utdanning og arbeidsliv
 • (6) om elevene viser innsikt i og kunnskap om Norge i et internasjonalt perspektiv

For å kunne trekke robuste slutninger relatert til disse målene, har prosjektet sett på data innsamlet over flere skoleår.

Skoleåret 2019-20 observerte vi undervisning i seks klasser på 8.-10. trinn ved to skoler. Vi samlet inn informasjon om undervisningen fra elever, lærere og foresatte, samt dokumenter, karakterer og testresultater.

I den faglige opplæringen observerte vi hvordan ulike språklige ressurser ble brukt i opplæringen i fagene KRLE, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

I den språklige opplæringen observerte vi bruk av ulike språk i fagene, inkludert i fagene engelsk, norsk, tysk og urdu. Vi så også på flerspråklighet blant elever og lærere.

I alle fag sammenlignet vi undervisningen med læreplanens hovedområder i alle de observerte fagene. 

Skoleåret 2021-22 planlegger vi å samle inn data fra muntlig og skriftlig eksamen på 10. trinn, samt intervjuer med lærere skoleåret, som avslutning på prosjektet. 

Metode

For å kunne trekke robuste slutninger relatert til disse målene, ser prosjektet på data innsamlet over flere skoleår. Dette omfatter kvalitative og kvantitative data:

A. Dokumenter: Planer for undervisningen

B. Videoopptak: Observasjon av undervisningen

C. Lydopptak: Prøvemuntlig i ulike fag

D. Intervju og spørreskjema: Erfaring med tospråklig undervisning (blant lærere og elever)

E. Opptakssøknad og spørreskjema: Motivasjon for tospråklig opplæring (blant elever og foresatte)

F. Karakterer og lesetester: Elevresultater 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lisbeth M. Brevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Jonas Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Ingrid M. Rodrick Beiler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Nils Frederik Buchholtz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo

Gerke Doetjes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Tospråklig opplæring fra et skoleperspektiv. Tilleggsrapport fra Evaluering av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet).

Doetjes, Gerke (Gerard); Brevik, Lisbeth M.; Barreng, Rebecca Linnéa Söderström. 2022, UIORapport

Challenging the Notion of CLIL Elitism: A Study of Secondary School Students' Motivation for Choosing CLIL in Norway.

Bakken, Jonas; Brevik, Lisbeth M.. 2022, TESOL Quarterly. UIOVitenskapelig artikkel

Religion as a content subject in CLIL instruction.

Hartvigsen, Kirsten Marie. 2021, Exploring Language Education (ELE) 2021: Teaching and Learning Languages in the 21st Century. UIOVitenskapelig foredrag

Main findings from the ETOS project in Norway - student voices and video-recorded lessons.

Brevik, Lisbeth M.. 2021, Exploring Language Education (ELE) 2021: Teaching and Learning Languages in the 21st Century. UIOVitenskapelig foredrag

CLIL instruction in Norway and Sweden: Challenges and benefits.

Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke (Gerard); Bakken, Jonas; Hartvigsen, Kirsten Marie; Sylvén, Liss Kerstin; Olsson, Eva. 2021, Exploring Language Education (ELE) 2021: Teaching and Learning Languages in the 21st Century. UIO, GuVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »