Cristin-prosjekt-ID: 2040528
Sist endret: 2. januar 2020, 14:07

Cristin-prosjekt-ID: 2040528
Sist endret: 2. januar 2020, 14:07
Prosjekt

A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemoradiotherapy with chemoradiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer (ACHILES)

prosjektleder

Bjørn Henning Grønberg
ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.175.000
 • Kreftforeningen
  Prosjektkode: 197917-2018
 • Legemiddelfirma
  Prosjektkode: 555-1267 MO40379

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag • Onkologi

Emneord

Lungekreft

HRCS-helsekategori

 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.1 Legemidler

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2018 Slutt: 31. desember 2042

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemoradiotherapy with chemoradiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer (ACHILES)

Populærvitenskapelig sammendrag

Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv. Småcellet lungekreft utgjør bare 15% av lungekreft-tilfeller, men antallet pasienter er likevel høyt. I dag behandles pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium med en kombinasjon av cellegift og strålebehandling. Noen blir kurert, men de fleste får tilbakefall, og det er derfor behov for mer effektiv behandling. Immunterapi
representerer det største fremskrittet i kreftbehandling de siste årene, og er etablert som behandling ved flere typer kreft. Studier viser at immunterapi er effektivt også hos pasienter med småcellet lungekreft, men det er ikke undersøkt om immunterapi forlenger overlevelsen ved denne typen
lungekreft. I samarbeid med danske, svenske og litauiske leger har vi startet denne studien, hvor pasienter med småcellet lungekreft som har fullført standard cellegift og strålebehandling vil bli trukket ut til å
følges med regelmessige kontroller (dagens standard) eller få tilleggsbehandling med immunterapi (atezolizumab) i 12 måneder. Vi vil deretter sammenligne overlevelsen mellom de to gruppene. I tillegg vil vi sammenligne beste respons på behandlingen, samt undersøke hvor lenge pasientene oppnår sykdomskontroll, hvilke bivirkninger de får og hvordan livskvaliteten deres er under og etter behandling. Vi vil også samle inn blod før, under og etter studiebehandlingen. Dette skal brukes til forskning som skal finne ut hvilke pasienter som har best effekt av behandlingen.

Vitenskapelig sammendrag

Småcellet lungekreft er en aggressiv sykdom som forårsaker 4% av alle kreftrelaterte dødsfall i Norge. Standardbehandling for pasienter med sykdom i et begrenset stadium er kombinasjonsbehandling med cellegift og strålebehandling. 90% responderer godt på denne behandlingen, men sjansen for tilbakefall er stor, og bare 25-30% er i live etter fem år. Immunterapi representerer det største gjennombruddet for kreftbehandling på 20 år, blant annet har studier vist stor effekt av immunterapi gitt etter cellegift for ikke-småcellet lungekreft. Andre studier viser også effekt av immunterapi ved småcellet lungekreft, men randomiserte studier har så langt ikke blitt gjennomført. I ACHILES-studien undersøker vi om atezolizumab etter kjemoradioterapi forlenger overlevelsen hos pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium. Progresjonsfri overlevelse, responsrate, toksisitet og pasientrapportert livskvalitet er sekundære endepunkter. Vi samler i tillegg inn blod-, urin- og vevsprøver med tanke på translasjonelle analyser på prognostikk og funksjonsnivå. Hvis resultatene er positive, vil studien ha stor innvirkning på klinisk praksis. Lengre overlevelse og bedre sykdomskontroll vil bety mye for denne sårbare pasientgruppen, med mange eldre og skrøpelige pasienter som har behov for behandling de kan tåle godt. Bedre symptomkontroll vil også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser, med tanke på færre sykehusinnleggelser og redusert bruk av helsetjenester. I og med at immunterapi allerede er standard behandling ved ikke-småcellet lungekreft kan det enkelt implementeres i klinisk praksis.

Metode

ACHILES er en randomisert fase II-studie som inkluderes pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium. 160 pasienter skal randomiseres innen utgangen av 2021. Pasienter må ha funksjonsstatus 0-2 (ECOG) etter å har fullført standard radiokjemobehandling. De blir derettet randomisert til kontroller eller immunterapi i 12 måneder. Blod, urin og vevsprøver samles inn for translasjonelle analyser før, under og etter studiebehandling, og ved progresjon.

Studien er en multisenterstudie som gjennomføres på flere sentre i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Nederland og Sveits.

Utstyr

NA

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bjørn Henning Grønberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital HF

Martin Petersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Anne Siri Gløersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Guri Hoven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Magnus Gryt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »