Cristin-prosjekt-ID: 2045348
Sist endret: 11. februar 2020, 15:30

Cristin-prosjekt-ID: 2045348
Sist endret: 11. februar 2020, 15:30
Prosjekt

Programmering og skaperverksted i skolen, kompetanser for det 21.århundret og tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial (ProSkap)

prosjektleder

Ellen Egeland Flø
ved Viken fylkeskommune

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Viken fylkeskommune

Finansiering

 • Regionale forskningsfond Hovedstaden
  Prosjektkode: 299053

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 9. januar 2019 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Programmering og skaperverksted i skolen, kompetanser for det 21.århundret og tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial (ProSkap)

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmål

Utvikle og kvalitetssikre teknologirike undervisningsopplegg til bruk i tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial samt skape en helhetlig «pakke» for å forenkle kompetanseheving av lærere og praktisk gjennomføring av tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial innen realfag og programmering i en skaperverkstedkontekst.

Vitenskapelig sammendrag

Fagfornyelsen reflekterer det nasjonale og internasjonale ønsket om å utvikle «21st century skills» for elevene i deres utdannelse. Dette dreier seg om en økt vektlegging av generiske kompetanser og ferdigheter slik som problemløsing, kreativitet, samarbeid, kritisk tenkning, livsmestring, o.l. I tillegg kommer fagfornyelsen med nye kompetansemål som fastsettes i november 2019, der det vil være stort fokus på skapende aktiviteter og teknologiforståelse.

Dette prosjektet ser på skaperverksteder i skolen, og dreier seg i første rekke om elever med stort læringspotensial, men en eventuell pedagogisk tilnærming og gode eksempler vil trolig kunne generaliseres til andre elever, i både grunnskolen og på VGS. I forprosjektet GT-make utviklet vi en overordnet modell for utvikling av undervisningsopplegg i en skaperverkstedkontekst som vi ønsker å bruke og videreutvikle. En arbeidshypotese er at denne modellen kan danne en basis for å få skaperverksted-pedagogikk inn i lærerutdanningene, både på OsloMet og lektorprogrammet på UiO (og andre lærersteder i Norge på sikt).

 

I prosjektet skal det utvikles konkrete undervisningsopplegg i tråd med Fagfornyelsen, ved å ta utgangspunkt i «skaperglede og utforskertrang» som beskrevet i den overordnede delen av læreplanverket.

Tre pilotskoler inngår i prosjektet, Mailand VGS som prosjekteier, samt Nesbru VGS og Skedsmo VGS. Årlig vil to lærere fra hver pilotskole samarbeide med forskere om utviklingsarbeidet.

 

 

 

Metode

Vi vil bruke designbasert forskning (DBR) som overordnet metode i dette prosjektet. DBR er en forsknings metodologi som er spesifikt tilpasset prosjekter i teknologi-støttet læring som utspiller seg i naturlige kontekster, dvs. som er vanskelig å undersøke gjennom kontrollerte eksperimenter (Hoadley, 2002).  DBR i kombinasjon med sosiokulturell teori (Krange & Ludvigsen, 2009) kan avdekke hvordan ulike aspekter av et læringsmiljø medierer en læringsprosess. DBR er basert på en kvalitativ metodologi, men kan også bli kombinert med kvantitative metoder gjennom Mixed Methods (Jen, Moon, & Samarapungavan, 2015), som i dette prosjektet. DBR skiller seg fra ander metoder (for eksempel aksjonsforskning, case studier) ved at den består av intervensjoner av teknologi-baserte læringsprosesser gjennom en rekke iterasjoner informert av teori som utvikles i parallel, for å kunne bygge generaliserbar kunnskap som kan lede til transformasjon av undervisningspraksiser (Brown, 1992).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellen Egeland Flø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Viken fylkeskommune

Renate Andersen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mikkel Bertram Rustad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anders I. Mørch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Jørgen Smedsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »