Cristin-prosjekt-ID: 2047867
Sist endret: 2. februar 2022, 11:42

Cristin-prosjekt-ID: 2047867
Sist endret: 2. februar 2022, 11:42
Prosjekt

MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping

prosjektleder

Eugene Guribye
ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.500.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 295980

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Samskaping

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
95161674
Sted
Eugene Guribye

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. januar 2019 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping

Populærvitenskapelig sammendrag

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette ønskerforskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører å finne ut av iforskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping.De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning påvelferdsutfordringer i de nordiske landene. I Danmark snakker man om"Kommune 3.0", der kommunene skal bli flinkere til å tilrettelegge for aktivtmedborgerskap der innbyggerne tar en større rolle i velferdsproduksjonen.Begreper som "den kjærlige kommune" viser at danskene tar dette på alvor. Men i både Danmark og Norge har man i første omgang vært opptatt avå finne modeller for hvordan frivillige organisasjoner og det offentlige kansamarbeide. Samtidig finner forskere tegn på at de frivillige selv er på vift,langt mindre trofaste mot de frivillige organisasjonene, og mer opptatt av å finne frivillige aktiviteter som passer for seg selv. Skal man legge til rettefor aktivt medborgerskap i befolkningen, holder det altså ikke lenger å gågjennom de frivillige organisasjonene.Nå går Arendal, Steinkjer, Levanger, Oslo, Voss, Aarhus og Sønderborgkommune sammen med Friskus og Norges Frivilligsentraler for å nærmeseg innbyggerne på nye måter. "Vi ønsker å utforske og teste ut nye fysiskeog digitale møteplasser og former for medvirkning, nye måter å fremmeengasjement på, finne ut hva slags kompetanse man trenger i kommunenefor å klare dette, og undersøke hva slags rolle frivilligsentraler og sosialeentreprenører kan ta i dette arbeidet", sier prosjektleder Eugene Guribye i NORCE. Hans forskningskollegaer i Høgskolen på Vestlandet, Senter foromsorgsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, og MarselisborgCentretskal samle inn erfaringer i de syv kommunene de neste årene. Samtidigformer man et læringsnettverk på tvers av alle aktørene i prosjektet. "Vi skaldrive samskaping internt i prosjektet også", fremhever Guribye. "Det blir enspennende tid".

Vitenskapelig sammendrag

Den overordnete ideen er å utvikle modeller for samskaping mellomkommuner og innbyggere for å sikre bærekraftige velferdsløsninger i etlangsiktig perspektiv. Myndighetene har rettet fokus mot sivilsamfunnetsrolle i samskaping med det offentlige, og det har vært kunnskaps- ogmetodeutvikling relatert til samskaping mellom det offentlige og frivilligeorganisasjoner. Innovasjonen i dette prosjektet er å ta dette et skritt videreog utvikle medborgerskap gjennom redskap og metodikker for samskapingmellom kommunen og de enkelte innbyggerne. Dette gjelder viktigelokalsamfunnsressurser i form av både den store gruppen av ad-hoc frivilligeutenfor organisasjonene, og grupper som tradisjonelt er underrepresenterti frivillighet. Det vil etableres et læringsnettverk bestående av 5 norskeog 2 danske kommuner, 6 forskningsmiljøer, Norges Frivilligsentralerog den teknologiske samskapingsinnovatøren Friskus AS. Det vil værearbeidspakker på tvers av kommunene; én med fokus på frivilligsentralene;og én som vil fasilitere samarbeid på tvers av samtlige partnere gjennomkreative workshops, erfaringsutveksling, læringsnettverk, bilaterale møter,diskusjon av forskningsfunn, kompetanseutviklingsprogram og utvikling avoverførbare modeller for medborgersamskaping. Sentrale problemstillingerer: 1) Hvordan kan man etablere bredt inkluderende møteplasser ogkommunikasjonssystemer som fasiliterer medborgersamskaping?2) Hvordan kan man skape medvirkningsprosesser der innbyggeresressurser og kunnskap trekkes inn på et tidligere tidspunkt? 3) Hvordankan man fremme engasjement og motivasjon til samskaping og aktivtmedborgerskap hos et bredt lag av innbyggerne? 4) Hva slags rollekan frivilligsentralene ha i slike samskapingsprosesser? 5) Hva slagsmedarbeider- og ledelseskompetanse er det behov for i kommunene for åfasilitere samskaping med innbyggere? Modellene som utvikles skal dannegrunnlag for medborgersamskaping som en grunnleggende tilnærming ikommunen(e)s arbeid

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eugene Guribye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Lisbeth Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Dina von Heimburg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Samfunnsforskning AS

Per Gunnar Disch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning Sør ved Universitetet i Agder

Ivar Eimhjellen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »