Cristin-prosjekt-ID: 2049620
Sist endret: 26. februar 2021, 15:45

Cristin-prosjekt-ID: 2049620
Sist endret: 26. februar 2021, 15:45
Prosjekt

Å snakke om tru er tabu. Å måle åndeleg/eksistensiell kompetanse hos bachelorstudentar i sjukepleie

prosjektleder

Tove Giske
ved Institutt for sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å snakke om tru er tabu. Å måle åndeleg/eksistensiell kompetanse hos bachelorstudentar i sjukepleie

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er ei oppfølging av ERASMUS+prosjektet Enhance Nurses’ and Midwives’ Competences in providing Spiritual care through innovative Education and Compassionate Care, kalla EPICC (www.epicc-project.eu).
I dette 3-årige prosjektet har 35 undervisarar og forskarar innan sjukepleiarutdanning frå 15 Europeiske land saman utvikla ein standard for åndeleg omsorgskompetanse som europeiske sjukepleiarstudentar skal nå ved endt utdanning. Standarden har fire kompetanseområder og for kvart område er det omtala kva kunnskapar, ferdigheiter og haldingar studentane skal ha (https://blogs.staffs.ac.uk/epicc/files/2019/06/EPICC-Spiritual-Care-Education-Standard.pdf). Dei fire komptanseområda er:

1. Intrapersonell spiritualitet: Er klar over betydninga av åndeligheit for helse og velvære.

2. Interpersonleg spiritualitet: engasjerer seg i pasientar/klientar/familien sin åndeligheit, og anerkjenner deira unike åndelege og kulturelle livssyn, tru og praksis.

3. Åndeleg omsorg: vurdering og planlegging: Vurderer åndelege behov og ressursar ved å bruke tilpassa formelle eller uformelle måtar å samle data og planlegge åndeleg omsorg på, opprettheld konfidensialitet og får informert samtykke når det er nødvendig.

4. SPIRITUAL OMSORG: INTERVENSJON OG EVALUERING: Handlar i forhold til åndelege behov og ressursar på ein omsorgsfull og medfølande måte.

Forskingsprosjektet går ut på å utvikle eit spørreskjema frå denne kompetansestandarden, og har følgande delmål:

 • Utvikle eit spørreskjema som kan måle nivå av åndeleg/eksistensiell kompetanse hos sjukepleiarstudentar.
 • Planlegge og gjennomføre testing av spørreskjema for sjukepleiarstudentar.
 • Teste ut spørreskjemaet på studentar og måle Cronbachs alfa og gjennomføre faktoranalyse for dei fire områda. Her treng vi statistiker som kan arbeide saman med oss.
 • Justere spørreskjemaet og teste det ut igjen
 • Omsette EPICC kompetansestandard og spørreskjemaet til norsk.
 • Teste ut spørreskjemaet på norsk for Chronbachs alfa og faktoranalyse.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tove Giske

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Britt Moene Kuven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Bodil Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Venke Irene Ueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for omsorg og etikk ved Universitetet i Stavanger

Wilfred McSherry

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Staffordshire University
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »