Cristin-prosjekt-ID: 2050573
Sist endret: 21. februar 2020, 16:45

Cristin-prosjekt-ID: 2050573
Sist endret: 21. februar 2020, 16:45
Prosjekt

Kunnskapsrike Barnehager - Bergen (KBB). Forskning i partnerskap for kunnskapsutvikling i barnehagesektor

prosjektleder

Elin Eriksen Ødegaard
ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag

Emneord

Barns lek • Metodologi • Utforskende arbeidsmåter • Barnehagekvalitet • Deltagende forskningsdesign • Samarbeid • Læringsmiljø • Lærende organisasjoner • Utforsking • Foreldresamarbeid

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt
 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. november 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsrike Barnehager - Bergen (KBB). Forskning i partnerskap for kunnskapsutvikling i barnehagesektor

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et partnerskapsprosjekt mellom BARNkunne – Senter for barnehageforskning, HVL og Bergen kommune, etat for barnehage. Prosjektet har som mål at samarbeid mellom forskere og barnehager både skal støtte opp om barnehagenes arbeid med barnehagekvalitet og utvikle ny og aktuell kunnskap for og med barnehagesektor. Utprøving av workshopsmetodologi, kalt Exploration and Pedagogical Innovation Laboratories (EX-PED-LAB), står sentralt. Første fase i prosjektet går til å prøve dette ut med 4 barnehager, der workshopene videofilmes, for å høste erfaringer, gjøre tilpasninger for videre bruk i partnerskapsprosjektet og skal videre dokumenteres som forskningsdesign. EX-PED-LAB fungerer som et rom for utforskning og utvikling av pedagogiske praksiser, gjennom serier av workshops med barnehagens personale, og som inkluderer egenarbeid av deltakerne og en forpliktelse til at dokumentasjonen (observasjoner, praksisfortellinger, foto, video, case) også er datamateriell for forskning.

Overordnet mål

Bidra til ny kunnskap og nye praksiser i barnehagen gjennom forskende partnerskap.  

Delmål

 1. Prøve ut EX-PED-LAB i barnehagelæreres arbeid med utvikling av leke- og læringsmiljøet.  
 2. Prøve ut EX-PED-LAB i barnehagelæreres arbeid med utvikling av samarbeidet med barns familier.  
 3. Undersøke nytten av EX-PED-LAB for kvalitetsutvikling og organisasjonslæring.
 4. Fange opp aktuelle konflikt og interesseområder for videre undersøking i barnehagene og i BARNkunne og følge opp dette i mindre og større nye prosjekter, et av disse vil være knyttet til bidraget om å styrke etisk bevissthet i slike prosjekter.   

Metode

Vi skal prøve ut EX-PED-LAB som metodologi i et deltakerorientert forskningsdesign med mål om kunnskapsutvikling og utvikling av kvaliteten i barnehager. EX-PED-LAB er en forskningsmetodologi som inneholder elementer fra aksjonsforskning, men det er signifikante forskjeller mellom aksjonsforskning og de transformative praksiser som blir fremkalt gjennom EX-PEDLAB. Mens aksjonsforskning er praksisdrevet og ofte uten teoretisk forankring, er EX-PED-LAB vitenskapelig forankret i kulturhistoriske perspektiver som vektlegger lokal og situasjonell erfaring og der samarbeid mellom forskere og barnehagelærere står sentralt. Metodologien henter dessuten inspirasjon fra økologisk filosofi, systemisk tenkning, samt teoretiske perspektiver som aktualiserer personlig erfaring. Metodiske tilnærminger som anvendes i prosjektet er observasjoner, praksisfortellinger, foto, video, case.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Johanna Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2