Cristin-prosjekt-ID: 2053372
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2022, 03:58 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053372
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2022, 03:58 Sist endret av: REK
Prosjekt

MK-1454 En studie med MK-1454 kombinert med pembrolizumab sammenlignet med pembrolizumab alene, som førstelinjebehandling ved metastatisk eller ureseserbar, tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode-hals.

prosjektleder

Åse Bratland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • MSD (Norge) AS

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 75335

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. februar 2020 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MK-1454 En studie med MK-1454 kombinert med pembrolizumab sammenlignet med pembrolizumab alene, som førstelinjebehandling ved metastatisk eller ureseserbar, tilbakevendende plateepitelkarsinom i hode-hals.

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en fase II randomisert åpen studie, førstelinje, med intratumoral administrering av MK-1454 i kombinasjon med pembrolizumab gitt intravenøst, versus pembrolizumab gitt intravenøst alene, for pasienter med indikasjonen metastatisk eller ikke- kirurgisk behandlingsbar, tilbakevendende plateepitelkreft i hode-hals regionen. MK-1454 er en STING-agonist, med potensiell immunoaktiverende/ og antineoplastiske aktiviteter, pembrolizumab er konvensjonell immunterapi. Hovedhensikten er å evaluere sikkerhet/toleranse, og effekten målt ved objektiv respons (ORR-komplett eller delvis respons). Hypotesen er at kombinasjonsterapien er bedre enn når pembrolizumab gis alene. Standard beh. for denne pasientgruppen er kirurgi/stråling-/og eller medikamentell behandling, og det anses å være et betydelig behov for at det utvikles terapeutiske midler som kan forbedre målgruppens prognose. Det planlagt mellom 130 og 200 deltakere på verdensbasis, og det er planlagt at 7 pasienter deltar fra Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åse Bratland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1