Cristin-prosjekt-ID: 2053449
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053449
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Evaluering av førstelinjebehandling hos spreke pasienter med myelomatose

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 68125

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av førstelinjebehandling hos spreke pasienter med myelomatose

Populærvitenskapelig sammendrag

Myelomatose (benmargskreft) rammer ca 450 nye pasienter i Norge hvert år. Det finnes ingen behandling med mål om å bli kurert. Forventet levetid er gjennomsnittlig 5 år fra diagnosetidspunkt. Vårt prosjekt fokuserer på pasienter under 70 år som er spreke nok til å få utført høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS). Prosjektet er todelt. I den første delen planlegger vi å bruke data fra Kreftregisteret og HMAS-sentrene i perioden 2000-2020 for å se om andel pasienter som får HMAS har endret seg over tid og hvordan overlevelse har endret seg over tid både for pasienter som får HMAS og de som ikke gjør det. I den andre delen vil vi bruke biologisk materiale for å vurdere om biokjemiske parametre og varianter i gener har relevans for behandlingen. Vi ønsker å bruke materiale fra den nasjonale biobanken for myelomatose og innhente blodprøver fra pasienter som ikke har prøver i biobanken. Studien vil hjelpe oss å velge best behandling for fremtidige myelomatosepasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Geir Tjønnford

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jakob Nordberg Nørgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Stein Bergan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tor Henrik Tvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »