Cristin-prosjekt-ID: 2057351
Registrert av: REK Sist endret: 4. april 2020, 14:12 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057351
Registrert av: REK Sist endret: 4. april 2020, 14:12 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomst og diagnostisering av demens i Trøndelag

prosjektleder

Geir Selbæk
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 82985

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst og diagnostisering av demens i Trøndelag

Populærvitenskapelig sammendrag

Per i dag er det ingen gyldige estimater for forekomsten av demens i Norge og andel udiagnostiserte personer med demens varierer i studiene som er gjort på dette. Vi vil lage valide estimater for forekomst av mild kognitiv svikt, demens og de vanligste subtypene av demens i Trøndelag, og overføre disse tallene til estimater for forekomst av demens i Norge som helhet. Videre vil vi kartlegge andel personer uten demensdiagnose blant de som har demens, og undersøke hvilke faktorer som er assosiert med manglende diagnose. Datainnsamlingen har vært en del av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) 70+ der alle over 70 år i nedslagsfeltet til HUNT har blitt invitert til å delta, og det settes forskningsbaserte demensdiagnoser på dette utvalget. I samarbeid med studien Ungdemens inkluderes yngre personer med demens i forekomsttallene. Informasjon om kjent demensdiagnose vil innhentes fra demensutredning i kommune- eller spesialisthelsetjeneste.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Linda Gjøra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2