Cristin-prosjekt-ID: 2057351
Registrert av: REK Sist endret: 21. februar 2022, 13:54

Cristin-prosjekt-ID: 2057351
Registrert av: REK Sist endret: 21. februar 2022, 13:54
Prosjekt

Forekomst og diagnostisering av demens i Trøndelag

prosjektleder

Geir Selbæk
ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 82985

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst og diagnostisering av demens i Trøndelag

Populærvitenskapelig sammendrag

Som del av demensplan 2020 skal det lages presise estimater for demensforekomst i Norge. Aldring og helse har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre undersøkelsen, som gjøres i rammen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-4). Personer i Nord-Trøndelag, som er 70 år eller eldre vil bli kartlagt for kognitiv svikt og demens. Dette skjer ved bruk av kognitive tester og intervju med deltaker eller med personale for personer innlagt i sykehjem. Undersøkelsen skjer på teststasjon, i hjemmet eller på sykehjem. For dem som skårer under en terskelverdi på kognitive tester eller oppgir vesentlig subjektiv kognitiv svikt, gjøres det et standardisert intervju med pårørende. På bakgrunn av undersøkelsen vil vi kunne dele inn deltakerne i kategoriene ingen kognitiv svikt, mild kognitiv svikt og demens, samt subklassifisere i de vanligste demensformene. Forekomsttall for gruppen under 70 år hentes fra en annen pågående undersøkelse, ikke omfattet av denne søknaden.

Vitenskapelig sammendrag

Det finnes per i dag ingen gyldige estimater for forekomsten av demens i Norge. Anslagene varierer fra 70 000 til 104 000 hvor av det høyeste anslaget er 50 prosent større enn det laveste. Dette vanskeliggjør planlegging av dagens tjenestetilbud og estimering av fremtidige behov. Sammen med prosjektet Forekomst av demens i Norge og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) vil vi beskrive forekomsten av demens i Trøndelag og overføre dette til estimater som gjelder for Norge. 

For å muliggjøre god planlegging av tjenestetilbudet er det avgjørende at personer med demens blir utredet og diagnostisert for sin sykdom. En tidlig diagnose ser og ut til å bedre prognosen for forløpet av sykdommen. Andel udiagnostiserte personer med demens varierer i studiene som er gjort på dette og det er uklart hvilke faktorer som kan forklare hvorfor mange forblir udiagnostisert for sin demenssykdom.

Metode

Målsetting for prosjektet  

Dette prosjektet skal gi valide epidemiologiske data av avgjørende betydning for planlegging av gode helse- og omsorgstjenester for eldre personer med kognitiv svikt eller demens.

Hovedmål 

1. Vi vil lage valide estimater for forekomst av demens og de vanligste sub-typene av demens

(Alzheimer, vaskulær, Lewy-legeme og frontotemporal demens) i Trøndelag, og overføre disse tallene til estimater for forekomst i Norge som helhet, fordelt etter alder, kjønn og alvorlighetsgrad av demens.

2. Vi vil kartlegge andelen av personer uten demensdiagnose blant de som har demens, og undersøke hvilke faktorer som er assosiert med manglende diagnose.

Datainnsamlingen vil foregå sammen med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag når denne gjennomføres for fjerde gang (HUNT4) i perioden 2017-2019. Alle personer over 70 år bosatt i tidligere Nord-Trøndelag vil ved oppmøte på feltstasjon eller ved hjemmebesøk (inkludert 

sykehjem) bli tilbudt en undersøkelse av kognisjon og funksjonsnivå. Hos personer med mistanke om kognitiv svikt vil det bli gjennomført et intervju med en pårørende for å få mer informasjon om hvordan symptomene arter seg. Tilsvarende undersøkelse vil gjennomføres på et utvalg eldre over 70 år i Trondheim kommune i perioden 2018-2019, i samarbeid med Trondheim kommune og NTNU.

For innhenting av informasjon om demens hos personer under 70 år samarbeider vi med NTNU og UngDemens i Trøndelag. De gjennomfører en prevalensstudie på demens hos yngre personer med demens i samme nedslagsfelt som HUNT4 gjennomføres.

Det vil innhentes informasjon om kjent demensdiagnose fra demensutredning i kommune- eller spesialisthelsetjeneste. Forskningsbaserte demensdiagnoser vil settes på utvalget av erfarne leger med kompetanse på dette området. I neste omgang vil vi bruke tallene fra Trøndelag til å beregne forekomsten av demens i Norge som helhet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Linda Gjøra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Jurate Saltyte Benth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Thale Kinne Rønqvist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The Montreal Cognitive Assessment: Normative Data from a Large, Population-Based Sample of Cognitive Healthy Older Adults in Norway - The HUNT Study.

Engedal, Knut; Gjøra, Linda; Saltyte Benth, Jurate; Wagle, Jørgen Olav; Rønqvist, Thale Kinne; Selbæk, Geir. 2022, Journal of Alzheimer's Disease. VESTFOLD, HELSENTRØN, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Current and Future Prevalence Estimates of Mild Cognitive Impairment, Dementia, and Its Subtypes in a Population-Based Sample of People 70 Years and Older in Norway: The HUNT Study.

Gjøra, Linda; Strand, Bjørn Heine; Bergh, Sverre; Borza, Tom; Brækhus, Anne; Engedal, Knut Arne; Johannessen, Aud; Kvello-Alme, Marte; Krokstad, Steinar; Livingston, Gill mfl.. 2021, Journal of Alzheimer's Disease. USN, TRONDHEIM, STOLAV, NCL, FHI, VESTFOLD, HELSENTRØN, NTNU, UIO, OUS, INNLANDET, UCLVitenskapelig artikkel

Forekomst av demens i Norge.

Gjøra, Linda; Kjelvik, Grete; Strand, Bjørn Heine; Kvello-Alme, Marte; Selbæk, Geir. 2020, Aldring og helse. VESTFOLD, NTNU, UIORapport
1 - 3 av 3