Cristin-prosjekt-ID: 2060800
Registrert av: REK Sist endret: 3. mai 2020 13:02 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060800
Registrert av: REK Sist endret: 3. mai 2020 13:02 Sist endret av: REK
Prosjekt

Covid-19 infeksjoner hos pasienter med binyrebarksvikt

prosjektleder

Eystein Sverre Husebye
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 128102

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. mars 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Covid-19 infeksjoner hos pasienter med binyrebarksvikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Primær binyrebarksvikt er en sjelden sykdom, hyppigst forårsaket av autoimmun ødeleggelse av binyrebarken, som fører til mangel på de livsviktige binyrehormonene kortisol og aldosteron. Behandling av sykdommen er livslang tilførsel av kortisol- og aldosteronderivater. Ved akutt sykdom ved primær binyrebarksvikt øker behovet for tilført kortisol, og dersom man får tilført for lite kortisol i forhold til behovet, kan binyrekrise med potensielt dødelig utgang oppstå. Pasienter med binyrebarksvikt er derfor generelt særskilt utsatt for alvorlig forløp ved alvorlige bakterie- eller virusinfeksjoner. Koronaviruset SARS-Cov-2 ble påvist første gang hos mennesker senhøsten 2019, og fører til luftveisinfeksjonen Covid-19. Smittemåten er dråpe- og kontaktsmitte. Viruset er svært smittsomt, og har vinteren 2020 forårsaket en global pandemi. Symptomene ved Covid-19 varierer fra milde luftveissymptomer til alvorlig sykdom med viruslungebetennelse, pustesvikt og død. Vår forskningshypotese er at personer med primær binyrebarksvikt er mer utsatt for å få COVID-19, og at de vil ha mer alvorlig forløp enn personer uten risikofaktorer. Dette prosjektet utgår fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) som er et samtykkebasert kvalitets- og forskningsregister primært for pasienter med binyrebarksvikt og polyendokrin svikt. Prosjektet vil kartlegge klinisk forløp av Covid-19 ved binyrebarksvikt, og forekomst av alvorlig forløp og død sammenliknet med befolkningen generelt. I studien vil også immunrespons mot SARS-COV-2 virus i blod kartlegges. Alle pasienter med kjent binyrebarksvikt og påvist Covid-19 innlagt ved landets sykehus vil bli spurt om inklusjon av lokale ROAS-leger, og biobankprøver vil bli tatt ved registrering, 4-6 uker og 6 mnd etter gjennomgått infeksjon. I studien vil ROAS-samtykke bli brukt, og pasienter som ikke er med i ROAS, vil bli forespurt om ROAS-samtykke. Alle personer med binyrebarksvikt inkludert i ROAS vil få tilsendt et egenrapporteringsskjema (PROMs) til utfylling i tilfelle Covid-19-infeksjon. Data om Covid-19 ved binyrebarksvikt finnes til nå ikke, og studien forventes å ha stor nytteverdi.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eystein Sverre Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lars Breivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Marianne Øksnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anders Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marie Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »