Cristin-prosjekt-ID: 2061951
Registrert av: REK Sist endret: 23. desember 2021, 10:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061951
Registrert av: REK Sist endret: 23. desember 2021, 10:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

Stress og helseplager hos sykehuspersonell i løpet av Covid-19 pandemien

prosjektleder

Grete Anita Dyb
ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 130944

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. april 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Stress og helseplager hos sykehuspersonell i løpet av Covid-19 pandemien

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn for prosjektet er den pågående Covid-19 pandemien. Viruset sprer seg raskt og antallet kritisk syke pasienter øker. I sykehusene vil arbeidsbelastningene knyttet til å behandle disse øke i ukene som kommer og sykehusansatte opplever allerede å stå i vanskelige arbeidssituasjoner med økt risiko for egen helse i arbeidet med smittede pasienter. Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilke arbeidsbelastninger og kritiske hendelser sykehusansatte utsettes for på norske sykehus i behandlingen av pasienter som er smittet av Covid-19 i ulike faser av pandemien og å undersøke stressreaksjoner og helseplager under og i etterkant av utbruddet. Prosjektet har følgende spesifikke formål: i) Kartlegge helsekonsekvenser for sykehuspersonell som arbeider med Covid-19 smittede pasienter under utbruddet ii) Undersøke individuelle, arbeidsrelaterte og organisatoriske forhold som har betydning for belastninger, stress og helseplager iii) Identifisere akutte og langsiktige behov for tiltak for å redusere belastninger, stress og helseplager og for å opprettholde god kapasitet ved sykehusene Studien ledes fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som har omfattende erfaring med studier av utsatte i katastrofer og kriser i Norge i samarbeid med fire universitetssykehus i Norge. Studien er planlagt i nært samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som har spesialkompetanse på arbeidsmiljø og helse, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) for måling av aktivitet og hvile, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Region Øst (RVTS) som har ansvar for rådgivning og veiledning til helsepersonell og ledere og studien inkluderer avdelinger ved fire regionsykehus i Norge. Prosjektet vil samle inn data i starten av pandemien, under de mest belastede fasene og i etterkant. Det planlegges 3 datainnsamlinger under og etter utbruddet. I tillegg planlegges måling av aktivitet og hvile i en kort periode under utbruddet og utsending av korte spørreskjema om pågående stress og symptomer. Gjennom samarbeid med sykehusene rekrutteres sykehuspersonell som potensielt har behandlingsansvar for Covid-19 smittede pasienter, anslagsvis 5000 ansatte. Sykehusene gjør studien kjent blant alle ansatte gjennom sine informasjonskanaler, i ansvarslinjen og gjennom tillitsvalgte og verneombud. Sykehusene sender invitasjon til deltagelse i studien og det innhentes informert samtykke fra alle deltagere. Data samles inn elektronisk og alle data lagres på server for sensitive data ved Universitetet i Oslo (TSD). Studien har søkt støtte fra Norges Forskningsråd med egenfinansiering fra NKVTS og Oslo Universitetssykehus. Datainnsamlingen starter så snart alle tillatelser er gitt. Det planlegges minst 5 internasjonale artikler fra studien og det er søkt om midler til en post doc- kandidat så langt. Studien vil gi ny kunnskap om den pågående pandemien i løpet av utbruddet og gi anledning til å sette inn stressreduserende tiltak for kritisk viktig sykehuspersonell. I etterkant av pandemien vil kunnskap fra denne studien gi nødvendig kunnskap for å bedre beredsskap i Norge og internasjonalt for epidemier og pandemier i fremtiden.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grete Anita Dyb

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Kristian Bernard Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hilde Wøien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tore Wentzel-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Synne Øien Stensland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »