Cristin-prosjekt-ID: 2063137
Sist endret: 3. juni 2020, 12:54

Cristin-prosjekt-ID: 2063137
Sist endret: 3. juni 2020, 12:54
Prosjekt

The impact of the covid-19 pandemic on mental health of health care workers: protocol for a rapid systematic review

prosjektleder

Ashley Elizabeth Muller
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Psykologi • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Korona • Psykisk helse / mental helse • Helse psykologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 23. april 2020 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The impact of the covid-19 pandemic on mental health of health care workers: protocol for a rapid systematic review

Populærvitenskapelig sammendrag

By providing care to patients with covid-19, health care workers are at higher risk of infection and death. Knowledge of these risks combined with long hours, fatigue, and occupational burnout, may increase the psychological toll of this pandemic on health care workers. It is important to understand the psychological impact of the covid-19 pandemic on health care workers, both frontline and non-frontline, and to identify possible interventions to address such impacts. This protocol for a systematic review describes how we will identify studies through the Norwegian Institute of Public Health’s Living and systematic map of covid-19 evidence. This map is the visualization of a database that contains primary and secondary studies of covid-19, categorized according to population, topic, and publication type, after systematic literature searches conducted in the CDC every day. For this systematic review, we will identify all studies in the evidence map that are categorized as Population: Health care providers, and Topic: Experiences and perceptions; consequences; social, political, economic aspects, and assess these for eligibility. We will summarize results according to outcomes relating to mental health, such as changes, prevalence and correlates of mental health problems; interventions and other strategies used; and health care workers’ experiences, perceived need, and preferences regarding mental health and related interventions. We will assess risk of bias/methodological quality through appropriate checklists, and we will assess the certainty of the evidence through the GRADE approach.

Tittel

Den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell- en protokoll for systematisk oversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsepersonell som behandler l pasienter med covid-19, har høyere risiko for smitte og død. Denne kunnskapen kombinert med overtidsarbeid, tretthet og utbrenthet, kan øke den psykologiske belastningen ved denne pandemien blant helsepersonell. Det er viktig å forstå den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell, både blant dem som er i frontlinjen og blant dem som ikke er i frontlinjen, og å identifisere mulige tiltak for å håndtere slike effekter. Denne protokollen for en systematisk oversikt beskriver hvordan vi vil identifisere studier gjennom Folkehelseinstituttets Levende og systematiske kart over covid-19-forskning. Dette kartet er en visualisering av en database som inneholder primær- og sekundærstudier av covid-19, kategorisert etter populasjon, emne og publikasjonstype, etter systematiske litteratursøk gjennomført i CDC hver dag. For denne systematiske oversikten vil vi identifisere alle studier på forskningskartet som er kategorisert som Populasjon: Helsearbeidere, og Tema: Erfaringer og oppfatninger. Konsekvenser; Sosiale, politiske og økonomiske, og vurdere disse for inklusjon. Resultatene vil oppsummeres etter utfall relatert til psykisk helse, som for eksempel endringer, forekomst av og korrelasjoner til psykiske helseproblemer; intervensjoner og andre strategier som brukes; og helsepersonells erfaringer, opplevde behov og preferanser angående mental helse og relaterte intervensjoner. Vi vil vurdere risiko for systematiske skjevheter / metodisk kvalitet ved å bruke relevante sjekklister, og vi vil vurdere vår tillit til resultatene ved GRADE-tilnærmingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ashley Elizabeth Muller

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Marit Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Stijn Rita Patrick van de Velde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »