Cristin-prosjekt-ID: 2063566
Registrert av: REK Sist endret: 19. september 2021, 14:29 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2063566
Registrert av: REK Sist endret: 19. september 2021, 14:29 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fase III studie av pembrolizumab kombinert med kjemoradiasjon og olaparib/placebo sammenlignet med standardbehandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft i stadium III

prosjektleder

Vilde Drageset Haakensen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 102345

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2020 Slutt: 1. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fase III studie av pembrolizumab kombinert med kjemoradiasjon og olaparib/placebo sammenlignet med standardbehandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft i stadium III

Populærvitenskapelig sammendrag

Lungekreft er en av de hyppigst forekommende kreftformene i Norge og i verden, og er den kreftform som tar flest liv. Standardbehandling er kirurgi, men enkelte pasienter kan ikke opereres på grunn av andre sykdommer. Pasienter med stadium III-sykdom kan oftest ikke opereres, og har inntil nylig fått behandling med strålebehandling og cellegift, og noen pasienter kan nå få tilleggsbehandling med durvalumab i ett år. Dessverre får mange pasienter får tilbakefall. Det er derfor et betydelig behov hos denne pasientgruppen at det utvikles nye behandlingsmuligheter. Hensikten med studien er finne ut om behandling med pembrolizumab gitt sammen med kjemoradiasjon fulgt av pembrolizumab og olaparib, gir bedre resultater enn godkjent behandling med kjemoradiasjon fulgt av durvalumab, angående overlevelse uten sykdomsforverring og total overlevelse. Den eksperimentelle behandlingsarmen hvor pembrolizumab, kjemoradiasjon og olaparib/ placebo inngår, er blindet, mens kontrollarmen med kjemoradiasjon og durvalumab er åpen. Pasientene må avgi biologisk materiale i form av blodprøver og prøve av svulstvev, samt urinprøve for graviditetstest av fertile kvinner. Studien skal utføres ved fem studiesentre i Norge med tilsammen ca. 20 pasienter.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vilde Drageset Haakensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Øystein Almås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Tesfaye Madebo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Kirill Neumann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 5 av 5