Cristin-prosjekt-ID: 2063771
Sist endret: 29. september 2020, 09:01

Cristin-prosjekt-ID: 2063771
Sist endret: 29. september 2020, 09:01
Prosjekt

Linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Andre helsefag

Emneord

Inkludering og ekskludering av minoriteter • Etniske minoriteter • Barnevernet

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2020 Slutt: 1. november 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Linkarbeidere i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Forholdet mellom familier med minoritetsbakgrunn og barnevernet beskrives noen ganger som konfliktfylt av både tjenesteytere, interesseorganisasjoner og minoritetsfamilier. Ett virkemiddel for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom barnevernet og minoritetsfamilier er bruk av linkarbeidere, også kalt brobyggere. Linkarbeidere er personer som fungerer som brobyggere og formidlere mellom to parter. De bistår i saker hvor kultursensitivitet og forståelse av kontekst er en forutsetning for vellykket kommunikasjon, samarbeid og konflikthåndtering. Hensikten med denne kartleggingsoversikten er å kartlegge og beskrive forsking om bruk av linkarbeidere i barnevernets og tilgrensende tjenesters arbeid med saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

For å identifisere relevante studier vil en søkespesialist søke i internasjonale litteraturdatabaser – slik som MEDLINE, EMBASE og PsycINFO. Vi vil inkludere kunnskapsoppsummeringer og empiriske primærstudier fra år 2000-2020 som omhandler bruk av linkarbeidere i barnevernsarbeid og tilgrensende tjenester med barn og familier med minoritetsbakgrunn. To medarbeidere vil uavhengig av hverandre utføre utvelgelse av relevante studier i henhold til inklusjonskriteriene. De inkluderte studiene vil deretter bli vurdert for mulig risiko for systematiske skjevheter. Fra hver av de inkluderte studiene vil en forsker hente ut relevant informasjon og en annen forsker kontrollere at all informasjon er komplett og korrekt hentet ut. Funnene vil bli fremstilt med enkle narrative presentasjoner av resultater og konklusjoner.

Tittel

Link workers in child welfare: a system-atic scoping review

Populærvitenskapelig sammendrag

Professionals, non-governmental organisations and immigrant families sometimes describe the relationship between minority families and child welfare services as problematic. One initiative to address these collaboration problems, such as linguistic- and cultural misunderstandings between minority families and child welfare services, is the use of link workers. A link worker is someone who functions as a bridge builder, creating a connection between two people, families or groups. Link workers contribute to cases where cultural sensitivity and in depth understanding of context are necessary to achieve successful communication, cooperation and conflict resolution. The purpose of this scoping review is to map and describe research exploring and assessing the use of link workers in child welfare services and related services, such as mental health, in cases involving children and families of minority backgrounds.

 

We will conduct a systematic scoping review. To identify relevant studies, a search specialist will search in international databases, including MEDLINE, EMBASE and PsycINFO. We will include empirical primary studies and systematic reviews published between 2000-2020 on the use of link workers in child welfare- and related services in cases involving minority children and families. Two researchers will independently screen all titles and abstracts from the literature search, and thereafter the full texts, for eligibility according to the inclusion criteria. Next, two researchers will appraise the methodological quality of the included studies. One researcher will extract data from the studies and a second researcher will check the correctness and completeness of the extracted data. From the included studies, we will sort and combine data in text and create tables when relevant.
 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Trine Bjerke Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3