Cristin-prosjekt-ID: 2105828
Sist endret: 18. august 2020 10:20

Cristin-prosjekt-ID: 2105828
Sist endret: 18. august 2020 10:20
Prosjekt

Følgeforskning av forsøket Syktbrajobb

prosjektleder

Kristian Rostoft Boysen
ved Oxford Research

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oxford Research

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Unge voksne • Ungdom • Individuell oppfølging • Arbeidsdeltakelse • Arbeidsmarkedstiltak • uføretrygd • Arbeidsevne

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. mars 2020 Slutt: 30. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Følgeforskning av forsøket Syktbrajobb

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Syktbrajobb har som overordnet formål å få flere unge mennesker med uføretrygd ut i ordinært lønnet arbeid, gjennom å tilby en tjeneste basert på den evidensbaserte modellen Individuell jobbstøtte (IPS).

Formålet med forskningsprosjektet er å gi beslutningstakere et bedre grunnlag for videre utvikling, og å dokumentere forsøket på en oversiktlig måte som gjør det mulig for andre som vurderer lignende forsøk å lære av det som er prøvd.

Forskningen utføres av Oxford Research, med NORCE som underleverandør. Forskningen finansieres av NAV.

Prosjektet består av 1) Utvikling av endringsteori 2) Deskriptiv statistikk om målgruppen for forsøket (unge uføre under 35 år) 3) Kostnader ved forsøket

Se Cristin for fullstendig beskrivelse, spesielt av behandlingen av registerdata på unge uføre: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2105828

 

Metode

I arbeidspakke 1 vil det gjennomføres intervjuer og en anonym spørreundersøkelse med deltakere i Syktbrajobb. Den største mengden data vil i midlertid samles inn i forbindelse med arbeidspakke 2. Denne er det knyttet viktige personvernhensyn til, som beskrives her. 

Vi vil koble registerdata fra omtrent 35 000 unge uføre fra NAVs register på arbeid og ytelser, sammen med utdanningsvariabler fra Database for Statistikk om Høgre utdanning (DBH). Disse variablene er det som kobles:

NAV:

 • Anonymt løpenummer
 • Kjønn
 • Alder
 • Fylker
 • Kommune
 • Uføregrad (full/gradert), også gjennomsnittlig grad
 • Utbetalingsgrad
 • Gjennomsnittlig ytelse
 • Registrert med arbeid i AA-registeret
 • Pensjonsgivende inntekt
 • Innvandrerstatus
 • Bosatt i utlandet
 • Personen deltar i Syktbrajobb

DBH:


    Fra Søknadsdata – kompetanse og poeng:
      *   Personnummer
      *   Årstall: f.o.m 2015 vår t.o.m 2020 vår.
      *   Semester
      *   Tilbud om opptak
      *   Akseptert tilbud
      *   Møtt til studiestart
      *   Kompetanse

Grunnlaget for å behandle personopplysningene er hjemlet i Lov om behandling av personopplysninger, Artikkel 6 nr.1, bokstav e.

Det er NORCE som er behandlingsansvarlig for dataene, men dataene deles med Oxford Research som er prosjektansvarlig og som har hovedansvar  arbeidspakken som skal bruke registerdata. Det er kun prosjektleder og prosjektgruppen (tre fra Oxford og to fra NORCE) som vil ha tilgang til dataene.

DBH leverer sine data til NAV sin statistikkavdeling, som kobler dem. Så slettes personnummer. Ingen navn fremkommer i datasettet. Det vil med andre ord ikke være direkte identifiserbar informasjon i datasettet vi skal behandle, men det vil være indirekte identifiserbar informasjon i form av demografiske opplysninger, og opplysninger om arbeid, landbakgrunn, trygd og utdanning. Dataene lagres på en sikker server med tilgangskontroll og to-faktor autentisering. Selv om ikke uthentingen av disse dataene er basert på samtykke, kan man reservere seg mot bruken av dem eller be om innsyn, sletting eller korrigering om man er i målgruppen for datainnsamlingen, så lenge man kan identifiseres i datamaterialet. Om du er en del av målgruppen og vil ha mer informasjon om dette, ta kontakt med prosjektleder Kristian Boysen (kristian.boysen@oxford.no) eller personvernombud ved NORCE (personvernombud@norceresearch.no).

Hvis du ikke er fornøyd med håndteringen når du kontakter en av disse, kan du gå videre og klage til Datatilsynet gjennom en skriftlig henvendelse. Adresse finner du på denne siden: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Forskningsprosjektet avsluttes september 2021, og da vil dataene bli anonymisert. De vil lagres frem til senest september 2026, for å kunne brukes i vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektleder for forskningen er Kristian Rostoft Boysen i Oxford Research.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristian Rostoft Boysen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oxford Research
Aktiv cristin-person

Tonje Fyhn

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Vigdis Sveinsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørn Brastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oxford Research
1 - 4 av 4