Cristin-prosjekt-ID: 2122543
Registrert av: REK Sist endret: 21. mai 2022, 12:55 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2122543
Registrert av: REK Sist endret: 21. mai 2022, 12:55 Sist endret av: REK
Prosjekt

ProBio: En utfalls-tilpasset og randomisert flerarmet biomarkørdrevet studie med pasienter med metastasert prostatakreft

prosjektleder

Jan Oldenburg
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 81005

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ProBio: En utfalls-tilpasset og randomisert flerarmet biomarkørdrevet studie med pasienter med metastasert prostatakreft

Populærvitenskapelig sammendrag

ProBio er endepunkt-adaptiv, multi-arm, open-label, randomisert biomarkør dreven platform studie for pasienter med metastatisk kastrasjons-refraktær prostatakreft. Patienter skal randomiseres i et forhold 1:2 til kontroll eller eksperimentell behandling. Pasienter i kontrollarmen skal motta standard behandling I henhold til de Nasjonale retningslinjene. Pasienter i den eksperimentelle armen skal randomiseres til behandling basert på biomarkører. Biomarkørene er defineres som tumoregenskaper eller mutasjoner i spesielle gener eller områder som har blitt identifisert som relevant for behandlingsrespons. Biomarkørene baseres på analyser av sirkulerende tumor DNA som er spesielt rettet mot metastatisk kastrasjons-refraktær prostatakreft.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Oldenburg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 1 av 1