Cristin-prosjekt-ID: 2151826
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2022, 19:16 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2151826
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2022, 19:16 Sist endret av: REK
Prosjekt

Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI

prosjektleder

Tone Morken
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 135576

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.000.000
 • Trond Mohn stiftelse
  Prosjektkode: TMS2020TMT06

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Medisinske fag • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Allmennmedisin • Primærhelsetjenesten • Pasientforløp • Risikofaktorer • Helsetjenesteforskning • Legevakt • Epidemiologi

HRCS-helsekategori

 • Infeksjon

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.4 Overvåking og utbredelse
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser
 • 7.4 Ressurser og infrastruktur (håndtering av sykdommer og tilstander)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI

Populærvitenskapelig sammendrag

Covid-19 pandemien blir i stor grad håndtert i primærhelsetjenesten via fastlegene og legevaktene. Kunnskap om primærhelsetjenestens håndtering av covid-19, pasienters helsetjenestebruk samt risiko for alvorlige utfall, kan brukes til å forberede fremtidige smittsomme utbrudd og effektivisere pasienthåndteringen.

For å møte pandemier er det behov for kunnskap på to nivåer: 

1. Systemnivå, som inkluderer planer for å håndtere et stort antall pasienter, organisatoriske tiltak for å hindre smitteoverføring til helsepersonell og andre pasienter, system for testing, sporing og isolasjon, og pasienters forløp gjennom helsetjenesten.       

2. Klinisk nivå, som inkluderer kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og faktorer som er påvirkbare.

Formålet med prosjektet er å undersøke primærhelsetjenestens håndtering av covid-19 utbruddet, pasienters bruk av helsetjenesten samt risikofaktorer for alvorlige utfall blant pasienter.

Delmål:

 1. Identifisere strategier for pasienthåndtering i primærhelsetjenesten og hvordan dette er organisert i norske kommuner under covid-19 utbruddet.
 2. Identifisere strategier for pasienthåndtering i europeiske land under covid-19 utbruddet.
 3. Beskrive pasientkontakter til legevakt og hvilke tiltak kontaktene førte til, samt å sammenligne kontakter og tiltak mellom norske kommuner under covid-19 utbruddet.
 4. Undersøke covid-19 pasienters bruk av helsetjenester i Norge og identifisere covid-19 pasientforløp og utfall, sammenlignet med andre pasienter.
 5. Undersøke risikofaktorer for alvorlig utfall blant covid-19 pasienter i primærhelsetjenesten i Norge.

Delmål 1 og 2 er besvart ved hjelp av spørreskjema til alle legevaktene i Norge samt spørreskjema til nøkkelpersoner i primærhelsetjenesten i flere europeiske land.

Data fra legevaktene i Norge er publisert av Jonas Dale og medarbeidere med følgende hovedfunn: 

 • Tilnærmet alle legevaktene manglet nødvendig utstyr for å håndtere smittede pasienter
 • 2/3 av legevaktene manglet planer for å håndtere pandemiske hendelser
 • Et fåtall av legevaktene hadde øvd på pandemihåndtering

«Selv om legevaktene ikke var forberedt på covid-19 pandemien, klarte de på kort tid, og med begrensede ressurser å tilpasse seg pandemiarbeid»,

Delmål 3 besvares ved registerdata om kontakter til syv representative legevakter i Norge (Vakttårnregisteret).

Delmål 4 og 5 besvares ved å koble flere sentrale helseregistre med data om bruk av helsetjenestene, diagnose og sykdomsutfall: Kommunalt pasientregister (KPR), Norsk pasientregister (NPR), MSIS, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret og Norsk intensiv- og pandemiregister samt Folkeregisteret.

Vitenskapelig sammendrag

Covid-19 pandemien blir i stor grad håndtert i primærhelsetjenesten via fastlegene og legevaktene. Konsekvensene et globalt utbrudd har for primærhelsetjenesten er vist under tidligere influenspandemi.  Kunnskap om primærhelsetjenestens håndtering av covid-19, pasienters helsetjenestebruk samt risiko for alvorlige utfall, kan brukes til å forberede fremtidige smittsomme utbrudd og effektivisere pasienthåndteringen.

For å møte pandemier er det behov for kunnskap på to nivåer: 

1. Systemnivå, som inkluderer planer for å håndtere et stort antall pasienter, organisatoriske tiltak for å hindre smitteoverføring til helsepersonell og andre pasienter, system for testing, sporing og isolasjon, og pasienters forløp gjennom helsetjenesten.    

2. Klinisk nivå, som inkluderer kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og faktorer som er påvirkbare.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan primærhelsetjenesten har håndtert covid-19 utbruddet, pasienters bruk av helsetjenesten samt risikofaktorer for alvorlige utfall blant pasienter.

Prosjektet har som delmål å:

 1. Identifisere strategier for pasienthåndtering i primærhelsetjenesten og hvordan dette er organisert i norske kommuner under covid-19 utbruddet.
 2. Identifisere strategier for pasienthåndtering i europeiske land under covid-19 utbruddet.
 3. Beskrive pasientkontakter til legevakt og hvilke tiltak kontaktene førte til, samt å sammenligne kontakter og tiltak mellom norske kommuner under covid-19 utbruddet.
 4. Undersøke covid-19 pasienters bruk av helsetjenester i Norge og identifisere covid-19 pasientforløp og utfall, sammenlignet med andre pasienter.
 5. Undersøke risikofaktorer for alvorlig utfall blant covid-19 pasienter i primærhelsetjenesten i Norge.

Delmål 1 og 2 besvares ved å innhente spørreskjemadata fra alle legevaktene i Norge samt spørreskjemadata fra nøkkelpersoner i primærhelsetjenesten i flere europeiske land.

Data fra legevaktene i Norge er publisert av Jonas Dale og medarbeidere med følgende hovedfunn: 

 • Tilnærmet alle legevaktene manglet nødvendig utstyr for å håndtere smittede pasienter
 • 2/3 av legevaktene manglet planer for å håndtere pandemiske hendelser
 • Et fåtall av legevaktene hadde øvd på pandemihåndtering

«Selv om legevaktene ikke var forberedt på covid-19 pandemien, klarte de på kort tid, og med begrensede ressurser å tilpasse seg pandemiarbeid»,

Delmål 3 besvares ved registerdata om kontakter til syv representative legevakter i Norge (Vakttårnregisteret).

Delmål 4 og 5 besvares ved å koble flere sentrale helseregistre med data om bruk av helsetjenestene, diagnose og sykdomsutfall: Kommunalt pasientregister (KPR), Norsk pasientregister (NPR) med informasjon om alle innleggelser i spesialisthelsetjenesten, MSIS, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret og Norsk intensiv- og pandemiregister. Folkeregisteret gir informasjon om alder, kjønn, innvandrerstatus, inntekt og bosted.

 

Metode

Delmål 1 og 2 besvares ved å innhente spørreskjemadata fra alle legevaktene i Norge samt spørreskjemadata fra nøkkelpersoner i primærhelsetjenesten i flere europeiske land.

Delmål 3 besvares ved data fra register med informasjon om alle kontakter til syv representative legevakter i Norge (Vakttårnregisteret).

Delmål 4 og 5 besvares ved å koble flere sentrale helseregistre med data om bruk av helsetjenestene, diagnose og sykdomsutfall: Kommunalt pasientregister (KPR), Norsk pasientregister (NPR) med informasjon om alle innleggelser i spesialisthelsetjenesten, MSIS, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret og Norsk intensivregister. Folkeregisteret gir informasjon om alder, kjønn, innvandrerstatus, inntekt og bosted.

 

Tittel

COVID-19 outbreak in Norway – Epidemiology, health care utilization and primary care management – CONOPRI

Populærvitenskapelig sammendrag

Primary care is at the very frontline of the COVID-19 pandemic. The global outbreak on the Norwegian primary care system have previously been demonstrated for the influenza pandemic. Knowledge about primary care management of COVID-19 outbreak, health care utilization and risk factors for severe outcome, can be used to prepare for future outbreaks and improve the patient management.

The primary study objective is to investigate the effect of organization strategies and handling of risk factors for the outcome of patients in primary care during the COVID-19 outbreak.

Secondary objectives are to:

 1. Identify patient management strategies in primary care and how this is organized in the municipalities in Norway during COVID-19 outbreak.
 2.  Identify patient management strategies in European countries during the COVID-19 outbreak.
 3.  Describe patient contacts to out-of-hours (OOH) services and action taken, and to compare the contacts and action taken between municipalities in Norway during COVID-19 outbreak.
 4. Examine how the COVID-19 patient utilize the health care system in Norway and identify different trajectories for COVID-19 patient outcome, compared with other patients.
 5. Investigate risk factors for severe outcomes of COVID-19 among primary care patients in Norway.

 

Objective 1 and 2 will be answered by questionnaire data from all OOH services in Norway and OOH services in collaborating European countries.

Objective 3 will be answered by data from the Watchtower Registry with information from seven representative OOH services in Norway. 

Objective 4 and 5 will be answered by use of linked data from the Norwegian Registry for Primary Health Care (KPR), the Norwegian Patient Registry (NPR), the Norwegian surveillance system for communicable diseases (MSIS), the Norwegian Prescription Database (NorPD), the Norwegian Cause of Death Registry (NCoDR), the Norwegian Intensive Care and Pandemic Registry, and Statistics Norway (SSB). The national registers will be linked and analyzed at the individual level. For objective 4, questionnaire data from all OHH services in Norway will added.

 

 

 

Vitenskapelig sammendrag

Primary care is at the very frontline of the COVID-19 pandemic. The global outbreak on the Norwegian primary care system have previously been demonstrated for the influenza pandemic. Knowledge about primary care management of COVID-19 outbreak, health care utilization and risk factors for severe outcome, can be used to prepare for future outbreaks and improve the patient management.

The primary study objective is to investigate the effect of organization strategies and handling of risk factors for the outcome of patients in primary care during the COVID-19 outbreak.

Secondary objectives are to:

 1. Identify patient management strategies in primary care and how this is organized in the municipalities in Norway during COVID-19 outbreak.
 2.  Identify patient management strategies in European countries during the COVID-19 outbreak.
 3.  Describe patient contacts to out-of-hours (OOH) services and action taken, and to compare the contacts and action taken between municipalities in Norway during COVID-19 outbreak.
 4. Examine how the COVID-19 patient utilize the health care system in Norway and identify different trajectories for COVID-19 patient outcome, compared with other patients.
 5. Investigate risk factors for severe outcomes of COVID-19 among primary care patients in Norway.

Metode

Objective 1 and 2 will be answered by questionnaire data from all OOH services in Norway and OOH services in collaborating European countries.

Objective 3 will be answered by data from the Watchtower Registry with information from seven representative OOH services in Norway. 

Objective 4 and 5 will be answered by use of linked data from the Norwegian Registry for Primary Health Care (KPR), the Norwegian Patient Registry (NPR), the Norwegian surveillance system for communicable diseases (MSIS), the Norwegian Prescription Database (NorPD), the Norwegian Cause of Death Registry (NCoDR), the Norwegian Intensive Care Registry, and Statistics Norway (SSB). The national registers will be linked and analyzed at the individual level. For objective 4, questionnaire data from all OHH services in Norway will added.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Türküler Özgümüs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jonas Nordvik Dale

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Vivian Midtbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Preparedness and management during the first phase of the COVID-19 outbreak - a survey among emergency primary care services in Norway.

Dale, Jonas Nordvik; Morken, Tone; Eliassen, Knut Eirik Ringheim; Blinkenberg, Jesper; Rørtveit, Guri; Hunskår, Steinar; Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Baste, Valborg. 2022, BMC Health Services Research. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1