Cristin-prosjekt-ID: 2182095
Sist endret: 7. juli 2020 16:48

Cristin-prosjekt-ID: 2182095
Sist endret: 7. juli 2020 16:48
Prosjekt

Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

prosjektleder

Vigdis Nygaard
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Statsvitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
97616497
Sted
Vigdis Nygaard

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvilken rolle spiller det sivile samfunn i dagens Murmansk? Hvordan påvirkes sivilt samarbeid og samhandling over grensen av politiske endringer i Russland, og av endrede diplomatiske forhold mellom Norge og Russland?

Forskere fra Norce Research i Nord-Norge, og Kola Science Center i Apatity i Murmansk-regionen skal undersøke flere sider ved det sivile samfunn, hvilke samfunnsmessige behov sivilsamfunns-aktører kan fylle, og hvilke rammer de må forholde seg til i Murmansk fylke, som grenser mot både Norge og Finland.

Forskere fra Norge og Russland vil samarbeide om fire delstudier, som tar opp følgende spørsmål:

 1. Hva slags strukturer, målsetninger og aktiviteter kjennetegner det sivile samfunn i dagens Murmansk?
 2. Hvordan påvirkes det sivile samfunn i Murmansk av nasjonal politikk, reguleringer og lover?
 3. Hvordan har endringer i de politiske klimaet påvirket bånd mellom det sivile samfunn i Murmansk og i Norge?
 4. Hvordan har interne og eksterne endringer og politikk påvirket grenseregionalt samarbeid mellom sivilsamfunnsaktører i Murmansk og Norge

Prosjektet vil rette søkelyset mot hvordan sosialt og helserelaterte organisasjoner opererer i Murmansk fylke, og plassere dette i en sammenheng av endrede juridiske, politiske og sosiale forhold de siste tiårene. En sentral faktor her vil være den økende sosiale ulikheten i dagens Russland. Prosjektet skal bidra med kunnskap om respons på slike endringer fra enkeltindivider, grupper og samfunn.

Vitenskapelig sammendrag

What is the role and impact of civil society in present day Murmansk, and how has cross-border cooperation among civil society actors been affected by political changes in Russia, and changes in diplomatic relations between Norway and Russia?

In a joint effort between researchers at Norce Research in Northern Norway, and Kola Science Center in Russia, this project will explore the role and position of civil society in the region of Murmansk, in the Northwest corner of Russia, bordering Norway and Finland.

 

Researchers from Norway and Russia will collaborate on four work packages, addressing the following questions:

 1. What are the characteristics of civil society in the Murmansk region?
 2. How is civil society in Murmansk region affected by national policies, regulations and laws?
 3. How has changes in the political climate affected ties between civil society in Murmansk region and Norway?
 4. How has internal and external changes and politics affected cross border cooperation between civil society in Murmansk and Norway?

 

We will address the role of social and health related NGOs working in Murmansk region. This will be placed within a larger context of the changing legal, political and social circumstances of the past decades. Of specific relevance is the significant levels of social inequality in Russia. The project is a research contribution into individual, group and societal responses to such changes.

Metode

Methodically, the project will include a literature review of legal, political and economic circumstances affecting the Murmansk region and how it may have affected NGOs and voluntary groups operating in the region. In addition, we will undertake fieldwork in two industrial sites and at least two villages in the Murmansk region. We will conduct focus group interviews and semi-structured individual interviews in the different sites. Finally, we will invite stakeholders to a workshop for follow-up on the findings from our data collection.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bård Kårtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Rita Sørly

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3