Cristin-prosjekt-ID: 2182243
Sist endret: 7. juli 2020, 17:20

Cristin-prosjekt-ID: 2182243
Sist endret: 7. juli 2020, 17:20
Prosjekt

0-24-samarbeidet i Finnmark

prosjektleder

Vigdis Nygaard
ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Kommune • Erfaringsoverføring • Barn og unge

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
97616497
Sted
Vigdis Nygaard

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2019 Slutt: 10. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

0-24-samarbeidet i Finnmark

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra tre modellkommuners deltakelse i 0–24-samarbeidet, et prosjekt koordinert av Fylkesmannen i Troms og Finnmark[1]. 0–24-samarbeidet har som mål å få til bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år og er en nasjonal satsing som involverer flere ulike direktorater og departementer. Fylkesmannsembetene får et felles oppdrag fra 0–24-samarbeidet og har en koordineringsrolle for utsatte barn og unge i sin region. Oppdraget gir også fylkesmannen en aktiv pådriverrolle overfor kommunene i sin region. Fylkesmannen skal stimulere til og understøtte kommunenes arbeid med å heve kvaliteten på det tverrsektorielle tjenestetilbudet til utsatte barn og unge. I Finnmark ble det initiert et eget prosjekt med en satsing på tre modellkommuner.

Rapporten kartlegger hvordan kommunene Unjárga/Nesseby, Guovdageainnu/Kautokeino og Hammerfest/Hámmerfeastta har arbeidet med prosjektet og hva de har fått ut av prosjektdeltakelsen. Erfaringsoppsummeringen har til hensikt å sammenstille kunnskap fra de tre kommunene og viktige samarbeidspartnere i gjennomføringen av prosjektet. Kunnskapen skal brukes for å høste erfaring av denne typen nasjonale satsinger gjennom regionalt initierte prosjekter, som igjen forankres og implementeres i noen utvalgte modellkommuner. Målet er at erfaringene kan spres til andre kommuner i regionen og landet for øvrig.

 

[1] Fylkesmannsembetet i de to regionene ble sammenslått fra 1. januar 2019.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Nygaard

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

1 - 1 av 1