Cristin-prosjekt-ID: 2285102
Registrert av: REK Sist endret: 25. juli 2020 11:13 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2285102
Registrert av: REK Sist endret: 25. juli 2020 11:13 Sist endret av: REK
Prosjekt

Politistudien

prosjektleder

Brita Bjørkelo
ved Politihøgskolen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Politihøgskolen

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 140335

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. juni 2020 Slutt: 15. juni 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Politistudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Ansatte i politiet møter en rekke operative utfordringer i sin yrkesutøvelse. Noen av disse er belastende og kan forårsake psykiske problemer, samt muskel- og skjelettproblemer. Motsatt kan en optimal arbeidssituasjon føre til mer positive resultater, som mestring av arbeid og jobbengasjement. I dette forskningsprosjektet fokuseres det derfor på arbeidsforhold og individuelle forskjeller av betydning for psykisk helse og muskel-skjelett symptomer, og for jobbengasjement og mestring blant ansatte i politiet. For å utvide den empiriske og teoretiske kunnskapen om politiets arbeidsforhold, er det viktig å bruke en velbegrunnet teoretisk modell som har vist evne til å predikere slike utfall på helse, jobbengasjemet og jobbmestring. Derfor vil jobbkrav-ressursmodellen benyttes som et teoretisk rammeverk. I dette prosjektet vil man undersøke både operasjonelle og organisatoriske jobbkrav, samt organisatoriske og individuelle ressurser. Det er også viktig å utforske disse temaene blant flere arbeidstakergrupper i politiet, som politiutdannede, sivilt ansatte og politijurister. Alle grupper vil derfor bli undersøkt. Resultatene av prosjektet vil utover en akademisk nytte også ha praktisk betydning. Beskrivelser av operative og organisatoriske arbeidsforhold kan informere ansatte og arbeidsgiver om områder man bør fokusere på når det gjelder styrking av arbeidsforholdene. Resultatene kan også ha betydning for andre aktører, som fagforeninger, statlige etater, så vel som samfunnet som sådan. Hovedmålene med dette prosjektet er å a) undersøke operative og organisatoriske jobbkrav og organisatoriske og individuelle ressurser blant forskjellige grupper av politiansatte, b) undersøke mental helse (utbrenthet, angst og depresjon), muskel-skjelettplager og jobbengasjement på tvers av grupper innen politiet, og c) å undersøke hvordan krav og ressurser er assosiert med mental helse, muskel- og skjelettplager og jobb-engasjement. Dette vil bli gjort basert på tverrsnitt og prospektive spørreskjema-data, og i hovedprosjektet også med registerdata.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Brita Bjørkelo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Politihøgskolen
Aktiv cristin-person

Knut Inge Fostervold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Lillis Rabbing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen

John Blenkinsopp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Northumbria at Newcastle
Aktiv cristin-person

Bjørn Lau

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5