Cristin-prosjekt-ID: 2292974
Sist endret: 26. juli 2020, 19:55

Cristin-prosjekt-ID: 2292974
Sist endret: 26. juli 2020, 19:55
Prosjekt

Sorg i skolen

prosjektleder

Kari Dyregrov
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk for krisepsykologi AS

Kontaktinformasjon

Telefon
97735584
Sted
Kari Dyregrov

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sorg i skolen

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Gjennom flere tidligere studier ved SfK hadde vi avdekket av unge sørgende sliter på skolen etter brå uventet død blant nærstående, og kjenner seg lite ivaretatt og møtt over tid.

 

Målsetting

Gjennom to delstudier ønsket SfK å øke vår kunnskap om hvordan skolepersonell opplever sorg i skolen og hvilken tilrettelegging som er vanlig og som anses som tilstrekkelig. På bakgrunn av undersøkelsene ønsket vi å bidra til bedre tilrettelegging via gratisseminar for deltakende skoler, samt ny kunnskap og anbefalinger gjennom publikasjoner.

 

Målgruppe

Delstudie 1: Ulike grupper skolepersonell fra barne-, ungdom- og videregående skoletrinnet i Hordaland.

Delstudie 2: Skolepersonell fra ungdoms- og videregåendetrinnet ved 6 skoler i Hordaland. 

Metode

Metode

To delstudier inngikk i studien, og mixed metode ble brukt: Studie 1) Dokumentanalyse av skriftlige rutiner for skolenes psykososiale oppfølging; fokusgruppeintervju med skolepersonell; og Studie 2) spørreskjema fra skolepersonell.

 

Delstudie 1: Totalt 25 informanter deltok i fokusgruppeintervju (8 grupper fra 12 ulike skoler); rektorer, lærere fra alle tre trinn, sosial/kontaktlærere, rådgivere og helsesøstre. Hovedtemaene i intervjuene var:

 1. Hvordan opplever lærere/skolepersonell at dødsfall blant nære venner eller familiemedlemmer innvirker på elevene?
 2. Hvilke refleksjoner har skolen gjort seg angående evt. involvering/tiltak?
 3. Er det igangsatt tiltak for å ivareta barna?
 4. Er det utfordringer/hindringer knyttet til tiltakene?
 5. Trengs nye tiltak?

 

 

Delstudie 2: Totalt 138 lærere fylte ut et spørreskjema som var utviklet for denne studien, basert på en tidligere lignende gresk studie (Papadatou et al., 2002). Spørreskjemaet inneholdt spørsmål for å kartlegge skolepersonells holdninger og kunnskap om sørgende elevers situasjon, og deres egen erfaring med sorg og sørgende elever.

 

Utstyr

Publikasjoner

 

Dyregrov, A., Dyregrov, K., Endsjø, M., & Idsøe, T. (2015). Teachers’ perception of bereaved children’s academic performance. Advances in School Mental Health Promotion. doi: 10.1080/1754730X.2015.1051888

 

Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Idsøe, T. (2014). Teachers’ perceptions of their role facing children in grief. Emotional and Behavioural Difficulties, 18, 2, 125-134. doi.org/10.1080/13632752.2012.754165 

 

Dyregrov, K., Endsjø, M., Idsøe, T., & Dyregrov, A. (2014). Suggestions for the ideal follow up for bereaved students as seen by school personnel. Journal of Emotional and Behavioural Difficulties. http://dx.doi.org/10.1080/13632752.2014.955676

 

Idsoe, T., Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (in press). School-based interventions. In M. A. Landolt, M. Cloitre, U. Schnyder (Eds.), Evidence Based Treatments for Trauma-Related Disorders in Children and Adolescents. Switzerland: Springer.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kari Dyregrov

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Mathilde Ensjø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Omar Mekki

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Andre tilknytninger ved Vestre Viken HF

Thormod Idsøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Atle Dyregrov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for krisepsykologi AS
1 - 5 av 5