Cristin-prosjekt-ID: 2442904
Sist endret: 31. mars 2022, 14:21

Cristin-prosjekt-ID: 2442904
Sist endret: 31. mars 2022, 14:21
Prosjekt

DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint

prosjektleder

Erlend Vefring
ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Petroleumsgeologi og -geofysikk • Petroleumsteknologi

Emneord

Automatisering • Optimalisering • Bore og brønnteknologi • Usikkerhetsanalyse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 900 39 606
Sted
Erlend H. Vefring

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2020 Slutt: 30. november 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint

Populærvitenskapelig sammendrag

Drilling and well costs often constitute up to 50% of the total field development costs. According to the Norwegian Petroleum Directorate, drilling more wells is the most important means to increase recovery from existing fields. Decision making and optimization during planning and execution of drilling and well operations is challenging due to subsurface uncertainty, limited availability of measurements, and need for interaction between different disciplines and different commercial players. Profitable wells become increasingly important for development and operation and indirectly resource management at the Norwegian Continental Shelf.

What we will do

Digitalization, new sensors, new high-speed telemetry solutions, automation, autonomy, and improved work processes has the potential to enable a step change of the well delivery process. The centre will explore these possibilities by combining domain knowledge with fundamental research to accelerate the digital transformation of the well delivery process. The centre aims to develop work processes for planning drilling and well operations, new sensors, solutions for interoperability, solutions for automated and autonomous drilling, and decision support systems for geosteering. New solutions will be demonstrated at the national research infrastructures OpenLab Drilling, Ullrigg and against field data from operators.

The centre will become a collaborative arena for operators, service industry, public authorities, research institutions and academia in Norway and internationally. Results from the centre’s activity will enable innovation, business development, and value creation for the Norwegian society. Moreover, in collaboration with universities, the centre will educate the next generation of specialists who will help implement the achieved research results. 

Vitenskapelig sammendrag

The objective of the center is to develop new knowledge, methodologies, and innovative solutions to improve the well delivery process enabled by digitalization, new sensors, high speed telemetry, automation, and autonomy.

Tittel

DigiWells: Digitalt brønnsenter for verdiskaping, konkurranseevne og minimalt miljøavtrykk

Populærvitenskapelig sammendrag

Bore- og brønnkostnader utgjør ofte opptil 50% av de totale feltutviklingskostnadene. Ifølge Oljedirektoratet er boring av flere brønner det viktigste middelet for å øke utvinningen fra eksisterende felt. Beslutningstaking og optimalisering under planlegging og utførelse av bore- og brønn-operasjoner er utfordrende på grunn av usikkerhet i undergrunnen, begrenset tilgjengelighet av målinger og behov for interaksjon mellom ulike fagområder og forskjellige kommersielle aktører. Lønnsomme brønner blir stadig viktigere for utvikling og drift og indirekte ressursforvaltning på norsk sokkel.

Hva vil vi gjøre

Digitalisering, nye sensorer, nye høyhastighets telemetriløsninger, automatisering, autonomi og forbedrede arbeidsprosesser har potensial til å muliggjøre en betydelig forbedring av brønnleveranseprosessen. Senteret vil utforske disse mulighetene ved å kombinere domenekunnskap med grunnleggende forskning for å akselerere den digitale transformasjonen av brønnleveringsprosessen. Senteret tar sikte på å utvikle nye arbeidsprosesser for planlegging av bore- og brønnoperasjoner, nye sensorer, nye løsninger for interoperabilitet, nye løsninger for automatisert og autonom boring, og beslutningsstøttesystemer for geostering. Nye løsninger vil bli demonstrert på de nasjonale forskningsinfrastrukturene OpenLab Drilling og Ullrigg, og mot feltdata fra operatører.

Senteret vil bli en samarbeidsarena for operatører, serviceindustri, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner og akademia i Norge og internasjonalt. Resultatene fra senterets aktivitet vil muliggjøre innovasjon, forretningsutvikling og verdiskaping for det norske samfunnet. Videre vil senteret i samarbeid med universiteter utdanne neste generasjon spesialister som vil bidra til å implementere de oppnådde forskningsresultatene.

Vitenskapelig sammendrag

Målet med senteret er å utvikle ny kunnskap, metoder og innovative løsninger for å forbedre brønnleveranse prosessen ved bruk av av digitalisering, nye sensorer, høyhastighets telemetri, automatisering og autonomi.

Metode

I SFI DigiWells skal vi kombinere vår domenekunnskap med grunnleggende forskning for å akselerere den digitale transformasjonen av brønnleveringsprosessene. Forskerne skal skreddersy arbeidsflyter for å forbedre brønnposisjonering og som inkluderer usikkerhetsevaluering og dermed øker utvinningen og en unngå unødvendige brønner. De utviklede optimaliserings- og kontrollalgoritmene vil tillate boring av brønner effektivt når det gjelder tid og energibruk. Disse avanserte metodene vil muliggjøre et nytt nivå av automatisering som ytterligere vil fremme det høye sikkerhetsnivået som allerede er et varemerke for norsk sokkel.

Senteret vil bli en møtearena for industri, FoU, offentlige myndigheter og akademia i Norge og internasjonalt. Resultatene fra senterets aktivitet vil gi innovasjon, forretningsutvikling og bærekraftig verdiskaping for det norske samfunnet. Videre vil senteret i samarbeid med universitetene utdanne neste generasjon spesialister som vil bidra til å implementere de oppnådde forskningsresultatene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erlend Vefring

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sonja Moi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ulf Jakob Flø Aarsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Adrian Ambrus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Nazanin Jahani

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Distributed Drilling Control: summary 2021.

Mihai, Rodica G.. 2021, DigiWells seminar series. NORCEVitenskapelig foredrag

Presentation of lab experimental setup developed in Distributed Drilling Control in 2021.

Holsaeter, Andrew Martin. 2021, DigiWells seminar series. NORCEVitenskapelig foredrag

Demonstration of passive damping of vibrations in a lab experiment coupling rotational and axial movement.

Mihai, Rodica G.; Holsaeter, Andrew Martin; Cayeux, Eric; Ambrus, Adrian. 2021, DigiWells Technical Meeting. NORCEVitenskapelig foredrag

Organizational Interoperability: 2022 final demonstration.

Cayeux, Eric; Suter, Erich Christian; Daireaux, Benoit. 2021, Technical Meeting. NORCEVitenskapelig foredrag

Automated Drilling Engineering: 2022 final demonstration focused on directional drilling.

Cayeux, Eric; Dvergsnes, Erik Wolden; Carlsen, Liv; Mihai, Rodica G.. 2021, Technical Meeting. NORCEVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 33 | Neste | Siste »