Cristin-prosjekt-ID: 2472012
Sist endret: 29. september 2021, 09:21

Cristin-prosjekt-ID: 2472012
Sist endret: 29. september 2021, 09:21
Prosjekt

Improving Radiological Services IROS From low-value care to effective high-value services

prosjektleder

Bjørn Morten Hofmann
ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Radiologi og bildediagnostikk • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Helsetjenesteforbruk • Implementering • Radiologi • Kvalitet i helsetjenesten • Anvendt etikk • Tilgang på helsetjenester • Helsetjenesteforskning

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4 Påvising, screening og diagnose
 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)
 • 4.5 Ressurser og infrastruktur (deteksjon, screening og diagnose)
 • 8.5 Ressurser og infrastruktur (helse-, omsorgs- og sosialtjenesteforskning)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Improving Radiological Services IROS From low-value care to effective high-value services

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet Optimalisering av radiologiske tjenester (ORT) har som mål å forbedre kvaliteten på radiologiske tjenester i Norge ved å redusere unødvendige undersøkelser og undersøkelser av lav verdi for å øke undersøkelser av høy verdi. 25% av den norske befolkningen får en eller flere polikliniske radiologiske undersøkelser hvert år til en samlet kostnad på 813 millioner kroner. Internasjonalt anslås det at 20-50% av alle radiologiske undersøkelser er unødvendige og utgjør et overforbruk. Hvis 20% av undersøkelsene i Norge er unødvendige, betyr det at 260 000 polikliniske undersøkelser i Norge hvert år ikke gir helsegevinst for pasientene. Tvert imot representerer de en risiko ved falske positive resultater, overdiagnostikk, etterfølgende overbehandling og bivirkninger, inklusive unødvendig røntgenstråling. Kostnadene for unødvendige polikliniske radiologiske tjenester alene var på 163 millioner kroner i 2017. Målet med dette prosjektet er derfor å frigjøre ressurser til undersøkelser som gir høyt helseutbytte ved å identifisere og redusere lavverdi-undersøkelser. Med avanserte metoder fra helsetjenesteforskning, implementeringsvitenskap og helseøkonomi, samt solid fagkunnskap, vil prosjektet identifisere radiologiske tjenester med lav verdi. Det vil skreddersy en intervensjon for å frigjøre ressurser for høyverdige radiologiske tjenester. I tillegg vil prosjektet øke pasientsikkerheten og kvaliteten på undersøkelsene, samt redusere variasjonen i disse tjenestene. Dette kan bare oppnås ved at alle aktører er aktivt involvert i alle faser av prosjektet. Derfor er Den norske legeforeningens kampanje Kloke valg, Norsk radiologisk forening, Norsk pasientforening, samt radiologer ved regionsykehusene aktive deltagere i prosjektet.

Prosjektet knyttes også tett opp til Helsedirektoratets strategi for rasjonell bruk av radiologiske tjenester fra 2020, og er i tråd med strategiens mål om å redusere antall uberettigede undersøkelser, regional variasjon i bruk av radiologiske tjenester og overdiagnostikk. Dette gjør prosjektet høyaktuelt og svarer direkte på helsetjenestens behov for å frigjøre ressurser til tjenester av høy verdi.

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd i perioden 2020-2023.

Vitenskapelig sammendrag

Improving Radiological Services (IROS) aims to improve the quality of the radiological services in Norway by increasing high-value examinations and reducing unnecessary examinations and harm. 25% of the Norwegian population has one or more outpatient radiological examinations every year at the total cost of 813 million NOK. Internationally it is estimated that 20-50% of radiological examinations represent overutilization. A conservative estimate (20%) would mean that 260,000 outpatient examinations in Norway every year are unnecessary and provide no benefit for the patient or for the health services. On the contrary, they represent a risk in terms of false positive test results, overdiagnosis, overtreatment, and side effects, including unnecessary radiation exposure. The costs for unnecessary outpatient radiological services alone are 163 million NOK in 2017. The objective of this project is to free resources for high-value care by identifying and reducing low-value radiological services. By using state of the art methodology in health services research, implementation science, and health economics, IROS will identify low-value radiological services and tailor an intervention to free resources for high-value radiological services. Additionally IROS will increase patient safety and quality of care and reduce the variability in these services. This will be obtained by strong stakeholder involvement in all phases of the project. Therefore the Norwegian Medical Association, the Norwegian Radiological Association, the Norwegian Patients’ Organization as well as key stakeholders at the regional hospitals are strongly involved. The project connects tightly to the Norwegian Directorate of Health’s Strategy for rational use of radiological services. This gives the project a timewise and topical match between research, professional initiatives, and health policy. Moreover, it addresses the health services urgent need to free resources for high-value care.

Utstyr

Project weg-page: https://www.ntnu.edu/ihg/iros 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bjørn Morten Hofmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arne Magnus Krokeide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Eivind Richter Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Elin Kjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Kan feil bruk av røntgen gi «røntgenresistens»?

Hofmann, Bjørn Morten. 2021, Forskersonen.no. UIT, FHI, NTNU, UIOKronikk

Interventions to reduce low-value imaging – a systematic review of interventions and outcomes.

Kjelle, Elin; Andersen, Eivind Richter; Soril, Lesley J.J.; van Bodefom-Vos, Leti; Hofmann, Bjørn Morten. 2021, BMC Health Services Research. NTNU, UCALGARY, UIO, LUMCVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2