Cristin-prosjekt-ID: 2473111
Registrert av: REK Sist endret: 13. september 2020, 11:29 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2473111
Registrert av: REK Sist endret: 13. september 2020, 11:29 Sist endret av: REK
Prosjekt

Validering av NORRISK2 blant sydasiater i New Zealand data

prosjektleder

Kjersti Stormark Rabanal
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 146195

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. juni 2020 Slutt: 16. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Validering av NORRISK2 blant sydasiater i New Zealand data

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å evaluere den kardiovaskulære risikomodellen NORRISK 2 (og en oppdatert versjon kalt NORRISK 2-SADia) blant sør-asiatiske og europeiske menn og kvinner i New Zealand. I norske data har vi sett at NORRISK 2 underestimerte risikoen til menn og kvinner fra sør-Asia, og vi har derfor oppdatert modellen ved å inkludere informasjon om sør-asiatisk etnisitet og diabetes i tillegg til de andre prediktorene i NORRISK 2. Vi har tidligere funnet at innvandrere fra sør-Asia har økt risiko for hjerte- og karsykdom sammenliknet med europeere etter justering for tradisjonelle risikofaktorer. Dette fant vi både i Norge og New Zealand. Diabetes-prevalensen er også høyere blant sør-asiater enn europeere i både Norge og New Zealand. For å vite om prediksjonsmodeller er klinisk nyttige bør de valideres eksternt, dvs. i andre datasett enn hvor modellen ble laget. Vi mangler norske data til ekstern validering av den oppdaterte modellen, og vi planlegger derfor også å validere NORRISK 2 SA-Dia blant sør-asiater og europeere i New Zealand. Norge og New Zealand er sammenliknbare i den forstand at de er begge høy-inntektsland, begge land har hatt en betydelig nedgang i insidensen av akutt hjerteinfarkt i løpet av de siste 15 år og har relativt like dødelighetsrater av hjerte- og karsykdom. I tillegg har begge land universell dekning av helsetjenester. Videre har sør-asiater i begge land økt risiko for hjerte- og karsykdom sammenliknet med europeere både med og uten justering av tradisjonelle risikofaktorer. Indisk etnisitet vil bli brukt som en proxy for sør-asiatisk etnisitet fordi systemet i New Zealand ikke tillater identifisering av andre sør-asiatiske undergrupper.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Stormark Rabanal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Randi Marie Selmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Inger Kristine Holtermann Ariansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Haakon Eduard Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Suneela Mehta

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The University of Auckland
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »