Cristin-prosjekt-ID: 2473876
Sist endret: 21. september 2020, 21:45

Cristin-prosjekt-ID: 2473876
Sist endret: 21. september 2020, 21:45
Prosjekt

Chinese Multilateralism and its Impact on Environmental and Democratic Governance in Africa and Latin America

prosjektleder

Benedicte Bull
ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 302001

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Internasjonal politikk • Naturressursforvaltning • Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emneord

Internasjonalt samarbeid • Miljøpolitikk • Kinesisk samfunn • Demokrati

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Chinese Multilateralism and its Impact on Environmental and Democratic Governance in Africa and Latin America

Populærvitenskapelig sammendrag

The rise of China shapes the emerging global order in many ways. One way is by changing the conditions of democratic and environmental governance, particularly in low- and middle income countries. This project studies how the scaling up of Chinese economic engagement influences democratic and natural resources governance in Africa and Latin America. How are the principles of cooperation between China and individual countries shaped? How do they influence elites in Africa and Latin America? And to what extent are the principles of international organization and cooperation between groups of countries affected? To respond to these questions, we study Chinese influence in Chile, Venezuela, Zimbabwe and Kenya. These cases have been selected based on differences in state capacity and the strength of democratic institutions. In addition, we will study the effects of Chinese engagement in four very different international organizational organizations. Two of these are well established (the Inter-American Development Bank (IDB)) and the United Nations Department for Economic and Social Affairs (UNDESA). The other two (CELAC-China Forum and Forum for China and Africa Cooperation (FOCAC)) are newer organizations established to strengthen the relationship between China and Latin America and Africa respectively. We study Chinese influence through in-depth interviews with elites in China and in case countries and organizations, and by tracing the processes of Chinese engagement from initiation of cooperation projects to final completion. We also work through a large reference group with experienced practitioners. The results of this project will contribute to finding answers to pressing issues in global governance including: How will the large Chinese investment and lending program, the Belt and Road Initiative, influence the achievement of global goals on environment and development? To what extent is the increasing Chinese influence on global politics weakening democracies?

Tittel

Kinesisk multilateralisme og konsekvenser for demokratisk styring og naturforvaltning i Afrika og Latin-Amerika

Populærvitenskapelig sammendrag

Kina får stadig økende innflytelse på utformingen av en ny verdensorden. Det skjer blant annet gjennom påvirkning på forutsetningene for demokrati og miljøstyring, særlig i lav- og mellominntektsland. Dette prosjektet studerer hvordan Kinas økende økonomiske engasjement påvirker demokrati og miljø i Afrika og Latin-Amerika. Hvordan utformes prinsippene for samarbeid mellom Kina og individuelle land? Hvordan påvirker samarbeidet med Kina afrikanske og latinamerikanske eliter? Hvordan, og i hvilken grad, påvirkes prinsippene for internasjonalt samarbeid mellom grupper av land? Vi vil søke å finne svar på disse spørsmålene ved å studere Kinas innflytelse i Chile, Venezuela, Zimbabwe og Kenya. Disse landene er utvalgt fordi de har svært ulik statlig kapasitet og tilstedeværelse av demokratiske institusjoner. I tillegg studerer vi Kinas innflytelse i fire internasjonale organisasjoner. To av disse har vært viktige for internasjonalt samarbeid lenge: Den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken (IDB), og FNs avdeling for Økonomiske og Sosiale Saker (UNDESA). De andre to er etablert nylig: Forumet for Kina og Afrika Samarbeid (FOCAC) og Forumet for Fellesskapet mellom de latinamerikanske og karibiske statene (CELAC) og Kina (CELAC-Kina Forum (CCF)). Vi studerer kinesisk innflytelse gjennom dybdeintervjuer med eliter i Kina, case-landene og organisasjonene, og ved å følge samarbeidsprosesser fra begynnelse til slutt. Vi holder løpende kontakt med aktører som jobber med kinesisk samarbeid gjennom en «virtuell referansegruppe» utformet ved hjelp av elektroniske medier. Gjennom prosjektet vil vi bidra til å finne svar på noen av de store spørsmålene av betydning for globalt styresett i dag: Hvordan vil det store kinesiske investerings- og låneprogrammet, Belte- og vei initiativet, påvirke globale målsetninger om reduksjon i forurensning og klimaendringer? Og i hvilken grad vil en global orden der Kina spiller en viktig rolle svekke demokratier?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Benedicte Bull

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

Antulio Rosales

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

Ulrikke Bryn Wethal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Dan Banik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4