Cristin-prosjekt-ID: 2473988
Sist endret: 29. juni 2021, 14:52

Cristin-prosjekt-ID: 2473988
Sist endret: 29. juni 2021, 14:52
Prosjekt

Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds (HoMi)

prosjektleder

Milfrid Tonheim
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.994.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 302183

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Sosialt arbeid • Sosiologi

Emneord

Fosterhjem • Barnevern • Migrasjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 56 10 76 32
Sted
Milfrid Tonheim

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. august 2020 Slutt: 31. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds (HoMi)

Populærvitenskapelig sammendrag

HoMi’s primary objective is to enhance the participation and wellbeing of children with migrant backgrounds living in foster care, through providing policy makers and practitioners with the knowledge they need to implement culturally sensitive services. To achieve this objective, we will a) analyse policy documents in six European countries, b) explore professional practice in Norway and Sweden, and c) follow a group of children and their foster carers in Norway and Sweden for three years.

Due to globalisation and increased migration across European countries, a growing number of children with migrant backgrounds are placed in foster care. However, we lack knowledge about how current arrangements meet the specific needs of these children. In media debates, critics claim that child welfare services lack cultural sensitivity; that children’s cultural rights and needs are not sufficiently taken into account. Others point to the pitfall of over-focusing on ‘cultural’ aspects, thus overlooking children’s right to participation and protection. HoMi explores how current arrangements impact on migrant children’s opportunities to participate and live well, while growing up in foster care and later in life. We ask: How do European state policies frame and give direction to foster care practice? How can continuity be considered in best interest assessments for children with migrant background entering foster care? What are child welfare workers and former foster children’s perspectives on the role of cultural background, when children are matched with foster carers? How do children and their carers understand what it means to establish and maintain a place called ‘home’?

Based on the knowledge gained through this extensive data collection, HoMi aims to better understand the complex dilemmas at play and produce useful knowledge and recommendations for policy and practice.

Vitenskapelig sammendrag

HoMi investigates how growing up in foster care impacts on the participation and wellbeing of children with migrant backgrounds. We will 1) compare the legal and political conditions that frame ‘continuity in care’ in six countries, 2) explore how to make best interest decisions for children with migrant backgrounds in foster care, 3) examine how ‘continuity in care’ and ‘home’ are perceived and negotiated by children and their foster carers in everyday life, 4) develop theory and draw out implications for policy and practice.

‘Continuity in care’ refers to the duty of nation states to ensure that decision-makers ensures children’s continuity in adult relationships, as well as ethnic, cultural, religious and lingual background (UNHCR, art.20). Evidence, however, suggests that challenges may arise if the child’s cultural background is either under- or over-emphasised. Debates concerning the role of cultural identity in social work practice feed into questions on how welfare states should govern diversity through family service institutions in general. Engaging in a topic of high public and political interest, we ask: How is the ideal of ‘continuity in care’ for children with migrant backgrounds framed by policy makers, planned for by child welfare workers and negotiated by children and foster carers? Policies in six England, Ireland, Scotland, Denmark, Norway and Sweden are analysed and compared to bring forth structural similarities and differences that may impact on children’s life situations. Furthermore, Norway and Sweden will serve as case countries to explore in depth decision-making processes, as well as children and carers lived experiences. Extensive qualitative fieldwork in the case countries will consist of vignette focus groups and individual interviews with child welfare workers and former foster children, and longitudinal photo-elicitation exercises and narrative interviews with foster carers and children with migrant backgrounds.

Metode

Our project employs an innovative and participatory methodological design, combining pioneering qualitative data collection through photo-elicitation exercises with discussion of experimental vignettes in focus groups. Both methods enable participants to be actively involved in shaping and creating the data and elaborate on aspects that would otherwise be unexplored or silenced.

 • WP1 - document analysis,
 • WP2 - focus group discussions and individual interviews based on experimental vignettes 
 • WP3 - photo-elicitation exercises and narrative interviews

Tittel

Hjem og (dis)kontinuitet: Fosterhjem for barn med migrasjonsbakgrunn (HoMi)

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedhensikten med prosjektet er å fremme deltakelse og livskvalitet (wellbeing) for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem gjennom å produsere forskningsbasertkunnskap som politiske beslutningstakere og barnevernsarbeidere trenger for å implementere kultursensitive tjenester. For å oppnå dette målet, vil vi a) analysere politiske dokumenter i seks europeiske land, b) utforske profesjonell praksis i Norge og Sverige, og c) følge en gruppe barn og deres fosterforeldre i Norge og Sverige over tre år.

Som følge av globalisering og økt migrasjon blir et økende antall barn med migrasjonsbakgrunn plassert i fosterhjem, på tvers av europeiske land. Vi mangler imidlertid kunnskap om hvordan dagens fosterhjemsordning møter de spesifikke behovene til disse barna. I mediedebatter hevder kritikere at barnevernet mangler kulturell sensitivitet; at barns kulturelle rettigheter og behov ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til. Andre advarer mot å overfokusere på ‘kulturelle’ aspekter, og dermed overse barns rett til deltakelse og beskyttelse. HoMi utforsker hvordan dagens ordning(er) ivaretar barn med migrasjonsbakgrunn sine behov, både når det gjelder livskvalitet og deltakelsesmuligheter. Vi spør: Hva er de politiske føringene på fosterhjemsfeltet i ulike europeiske stater? Hvordan kan ‘kontinuitet i omsorg’ ivaretas i barnets beste vurderinger for barn med migrasjonsbakgrunn som skal flytte i fosterhjem? Hvilken rolle tillegger barnevernsarbeidere og tidligere fosterbarn kulturell bakgrunn når barn matches med fosterfamilier? Hvordan erfarer barn og deres fosterforeldre det å etablere et felles ‘hjem’?

Basert på denne kunnskapen har HoMi som mål å formulere anbefalinger for policy og praksis.

Vitenskapelig sammendrag

HoMi undersøker hvordan det å vokse opp fosterhjem påvirker deltakelsen og livskvaliteten til barn med migrasjonsbakgrunn. Vi vil 1) sammenligne juridiske og politiske føringer for hvordan 'kontinuitet i omsorg' forstås og ivaretas, i seks europeiske land, 2) utforske barnevernsarbeidere og tidligere fosterbarn sine oppfatninger av hvordan kulturell bakgrunn vektlegges, når barn blir matchet med fosterforeldre, 3) undersøke hvordan 'kontinuitet i omsorg 'og ‘hjem’ er gjenstand for forhandlinger i hverdagen til barn med migrasjonsbakgrunn og deres fosterforeldre, 4) utvikle teori og skissere implikasjoner for politikk og praksis.

Gjennom FNs barnekonvensjon er staten forpliktet til å sikre 'kontinuitet i omsorgen' for barn som plasseres utenfor hjemmet. Kontinuiteten skal ivaretas både med hensyn til relasjon til voksne og etnisk, kulturell, religiøs og språklig tilhørighet (UNHCR, art.20). Forskning tyder imidlertid på at det kan oppstå utfordringer dersom barnets kulturelle bakgrunn tillegges for stor vekt og andre hensyn mistes av syne. HoMi aktualiserer således spørsmål knyttet til hvordan velferdsstater håndterer og styrer kulturelt mangfold. Vi spør: Hvordan er idealet om 'kontinuitet i omsorg' for barn med migrasjonsbakgrunn definert av politiske myndigheter, vektlagt av barnevernsarbeidere når beslutninger fattes og gjenstand for forhandlinger i hverdagslivet til barn og fosterforeldre? Politiske føringer i seks forskjellige land analyseres og sammenlignes, for å få frem likheter og forskjeller som kan ha betydning for barns situasjon i fosterhjem. Videre vil Norge og Sverige være caseland for å utforske i dybden beslutningsprosesser og barn og omsorgspersoners erfaringer. Det omfattende kvalitative feltarbeid i case-landene vil bestå av vignettfokusgrupper og individuelle intervjuer med barnevernsarbeidere og tidligere fosterbarn, og undersøkelse av barn og fosterforeldres erfaringer ved hjelp av ‘photo-elicitation’- metodikk og narrative intervjuer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Milfrid Tonheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Marte Knag Fylkesnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ingrid Höjer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Göteborgs universitet

Elin Hultman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Göteborgs universitet

Frederikke Jarlby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »