Cristin-prosjekt-ID: 2474376
Registrert av: REK Sist endret: 25. september 2020 10:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2474376
Registrert av: REK Sist endret: 25. september 2020 10:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykososial fungering og mestringsstrategier ved Covid-19 relatert stress hos ungdom (13-18 år) med angst og depresjon.

prosjektleder

Bente Storm Mowatt Haugland
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 138886

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykososial fungering og mestringsstrategier ved Covid-19 relatert stress hos ungdom (13-18 år) med angst og depresjon.

Populærvitenskapelig sammendrag

Covid-19 pandemien og tiltakene for å begrense smittespredningen i befolkningen har hatt stor inngripen i den enkeltes hverdag. Dette representerer en situasjon ingen norske barn og ungdommer har opplevd tidligere. De fleste studier av psykiske vansker ved tidligere pan- og epidemier har hatt fokus på voksne. Vi vet derfor svært lite om hvilke psykososiale vansker og utfordringer denne type pandemi representerer for barn og unge. Pandemien antas imidlertid i særlig grad å ramme sårbare grupper, eksempelvis barn og ungdom i risiko for psykiske vansker, deriblant internaliserte vansker (angst og depresjon). Barn og ungdom med internaliserte vansker antas å være særlig sårbare for utvikling og forverring av symptomer i denne situasjonen. I tillegg til de generelle belastningene for familien som følge av pandemien (usikkerhet knyttet til smitterisiko, smitteverntiltak, og arbeidsinntekt), har barn og unge med internaliserende vansker en særlig sårbarhet knyttet til informasjonsbearbeiding, i form av selektiv oppmerksomhet mot trussel og fare, samt vansker med å tolerere usikkerhet. Denne type sårbarhet kan bidra til å utløse, forsterke og opprettholde internaliserende vansker. Foreliggende studie er en spørreskjemaundersøkelse hvor deltakere er unge i alder 13-18 år som søker behandling for internaliserte lidelser, samt deres foresatte. Resultatene fra studien forventes å øke vår kunnskap om hvordan ungdom med internaliserte vansker mestrer de utfordringene de opplever knyttet til pandemien, og om. og eventuelt hvordan, mestringsstrategier og grad av belastning har sammenheng med angst- og depresjonssymptomer, søvn og fysiske plager. Dette vil gi kunnskap som vil være av vitenskapelig internasjonal interesse og som kan styrke internasjonalt samarbeid, samt bidra til videreutvikling av tiltak for unge med internaliserte lidelser som strever med psykososiale virkninger etter Koronaviruspandemien. Samarbeid med befolkningsstudier i Norge og i USA kan muliggjøre sammenligninger av mestring og fungering hos ungdom i ulike utvalg, kulturer og kontekster.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Storm Mowatt Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Åshild Tellefsen Håland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Linda Flygel Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gro Janne Wergeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5