Cristin-prosjekt-ID: 2474519
Registrert av: REK Sist endret: 9. mai 2021, 16:58

Cristin-prosjekt-ID: 2474519
Registrert av: REK Sist endret: 9. mai 2021, 16:58
Prosjekt

Kartlegging og behandling av lungesykdom i legemiddelassistert rehabilitering (ATLAS4LAR)

prosjektleder

Lars Thore Fadnes
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 155386

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. august 2020 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging og behandling av lungesykdom i legemiddelassistert rehabilitering (ATLAS4LAR)

Populærvitenskapelig sammendrag

Rusavhengige har vansker med å få tilgang til essensielle helsetjenester, men målrette tiltak for eksempel ved behandling av kronisk infeksjoner hos rusavhengige kan ha god effekt. For å nå fram til pasienter med ruslidelser har det vist seg nødvendig å bruke metoder som kjennetegnes av mer tverrfaglighet, tilgjengelighet og tettere oppfølging enn det som vanligvis benyttes i helsevesenet for øvrig. Dette støttes også av foreløpige resultater fra INTRO-HCV studien som har sett på effekten av å integrere behandling av hepatitt C inn i LAR-behandling. Resultatene fra denne studien tyder på at det å integrere somatiske helsetjenester inn i rusbehandling kan bedre helseutfallene. I Helse Vest strategien framheves det at helsetjenestene må organiseres med utgangspunkt i pasienten for å få et godt behandlingstilbud og at psykisk helsevern, somatisk behandling og rusbehandling skal integreres tett med hverandre. En slik type integrert behandlingsmodell for pasienter i LAR er etablert i løpet av de siste årene ved Avdeling for rusmedisin i Bergen og Stavanger med bydelsbaserte LAR- poliklinikker hvor dårlig fungerende pasienter blir fulgt opp mer eller mindre daglig av helse- og sosialfaglig personell på knyttet til overvåket inntak av LAR- legemidler. Dette er en gruppe pasienter med stor sykdomsbyrde som i liten grad har vært i stand til å nyttiggjøre seg andre tjenester i helsevesenet for øvrig. Ved hver av LAR- poliklinikkene er det tilknyttet et tverrfaglig team bestående av blant annet overlege og lege i spesialisering innenfor rus- og avhengighetsmedisin, sykepleiere, sosionomer og psykologer. Dette gir en unik mulighet til å drive systematisk forløpsorientert og klinikknær forskning grunnet den kliniske infra-strukturen med en kontaktflate med over nærmere ti tusen pasientkontakter i måneden knyttet til over tusen enkeltindivider som mottar LAR. De siste årene har vi hatt et tett samarbeid med infeksjons- og gastromedisinske spesialister rettet mot kroniske infeksjoner i LAR. BAR (Bergen Addiction Research) koordinerer nå INTRO-HCV studien der nå rundt 650 pasienter i Bergen og Stavanger er kartlagt og over 200 personer er behandlet for hepatitt C i en randomisert kontrollert studie. Vi utvider nå fokuset inn mot hjerte- og lungesykdom for å bedre håndtering av somatisk helse i rusbehandling. Vår hypotese er at en multimodal og integrert kartleggings- og behandlingsmodell som tilbys rusavhengige på LAR-poliklinikker vil gi bedre funksjonsnivå og livskvalitet. Dette ønsker vi å teste ut med et behandlingsstudie etter å ha kartlagt forekomst av lungerelatert sykdom og symptomer blant pasienter i LAR. 3. Problemstillinger og mål Overordnet målsetning er å bygge opp en forskningssatsning og infrastruktur for forløpsforskning knyttet mot somatiske lidelser blant rusavhengige (ATLAS4LAR). Hovedmålsetning er å gjennom denne infrastrukturen er å optimalisere behandling av både somatiske og psykiske helseaspekter hos rusavhengige. Undermålsetningene er delt i fire arbeidspakker: 1. Beregne insidens og prevalens av ulike lungesykdommer inkludert kronisk obstruktiv lungesykdom og lungefibrose blant folk med rusavhengighet med oppfølging på LAR poliklinikkene i Bergen og Stavanger (arbeidspakke 1) 2. Kartlegge risikofaktorer for lungesykdom inkludert kvantitering av effekt av tobakk og cannabis blant personer med oppfølging på LAR poliklinikker i Bergen og Stavanger samt ved registeranalyser (arbeidspakke 2) 3. Teste ut en multimodal intervensjon rettet mot lungesykdom og risikofaktorer for lungesykdom blant personer med oppfølging på LAR poliklinikker i Bergen og Stavanger som evalueres kvalitativt (arbeidspakke 3) 4. Oppskalering og evaluering av multimodal behandling gjennom intervensjonsstudie med faktoriell design (arbeidspakke 4)

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Thore Fadnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

KORFOR Helse Stavanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Einar Furulund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Hege Berg Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Tomas Mikal Lind Eagan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »