Cristin-prosjekt-ID: 2474597
Sist endret: 28. september 2020, 10:31

Cristin-prosjekt-ID: 2474597
Sist endret: 28. september 2020, 10:31
Prosjekt

Vurdering av FKT-ordningen

prosjektleder

Inger Hansen
ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag • Ressursbiologi

Emneord

Sau • Rovdyr • Tamrein • Brukerkonflikter • Husdyr

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2020 Slutt: 2. november 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vurdering av FKT-ordningen

Populærvitenskapelig sammendrag

Miljødirektoratet har lyst ut konsulentoppdrag med tittel «Vurdering av FKT-ordningen». Dette anbudet har bl.a. bakgrunn i Riksrevisjonens undersøkelse av norsk rovviltforvaltning i 2019, der et av ankepunktene var at miljøforvaltningen har et svakt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de ulike FKT-tiltakene bidrar til god måloppnåelse og om tilskuddsmidlene benyttes effektivt. Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FOR-2013-01-01-3, kalt FKT-ordningen) har som formål å sikre iverksettelse av

 1. a) effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket
 2. b) konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper

Oppdraget består i å vurdere om formålet med FKT-forskriften kan realiseres på en bedre måte enn i dag, og i så fall hvordan. Utredningen må kartlegge formålet med forskriften; hvordan forskriften realiseres i dag; og beskrive alternativer som kan bidra til økt måloppnåelse.

Vi vil gjennomføre oppdraget gjennom flere deloppgaver. Omfanget av den enkelte arbeidspakke tilpasses deloppgavens betydning for helheten i oppdraget, dens kompleksitet og de økonomiske rammene som er tilgjengelige.

Hovedaktiviteter

I Gjennomgang av målet med FKT-ordningen

II Fordeling av FKT-midler på ulike tiltak

III Vurdering av den tapsforebyggende effekten av tiltak

IV Vurdere effekten av tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget

V Vurdering av effekten av konfliktdempende tiltak

VI Samfunnsøkonomiske vurderinger av tiltakene

VII Vurdering av avgrensing og størrelse på sonene

VIII Samordning av tiltak

IX Erfaringer fra Nord-Østerdal og Hadeland

X Samlet vurdering av FKT-ordningen

XI Sluttrapportering

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Henrik Lindhjem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NINA Oslo ved Norsk institutt for naturforskning

Jenny Mattisson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NINA terrestrisk økologi ved Norsk institutt for naturforskning

Ole-Gunnar Støen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NINA Oslo ved Norsk institutt for naturforskning
Aktiv cristin-person

Ketil Skogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NINA Oslo ved Norsk institutt for naturforskning
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »