Cristin-prosjekt-ID: 2492528
Sist endret: 13. oktober 2020, 10:19

Cristin-prosjekt-ID: 2492528
Sist endret: 13. oktober 2020, 10:19
Prosjekt

Lindrende behandling og omsorg i sykehjem og eget hjem: en oversikt over systematiske oversikter- prosjektplan

prosjektleder

Jose Francisco Meneses Echavez
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Andre helsefag

Emneord

Palliativ omsorg • Sykehjem • Lindrende behandling

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. juni 2020 Slutt: 8. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lindrende behandling og omsorg i sykehjem og eget hjem: en oversikt over systematiske oversikter- prosjektplan

Populærvitenskapelig sammendrag

Lindrende behandling og omsorg, også kalt palliasjon, er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom.

 

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide en kunnskapsoppsummering om lindrende behandling og omsorg i sykehjem og eget hjem. Målet med denne kunnskapsoppsummeringen er å beskrive hvor virksomme ulike lindrende behandlingsmetoder kan være for pasienter og deres pårørende.

 

Vi vil definere kriterier for utvelgelse av relevante vitenskapelige studier på forhånd. Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk. To forskere vil først vurdere titler og sammendrag av de identifiserte forskningsartiklene opp mot seleksjonskriteriene. To forskere vil vurdere fulltekst av alle studier som ansees som relevant etter gjennomgang av titler og sammendrag. Vi vil hente ut og analysere data fra de utvalgte oversiktene og vurdere deres metodologiske kvalitet. Både vår tillit til resultatene og deres overføringsverdi til den norske konteksten skal vurderes.

Vi vil presentere de samlede resultatene i en rapport.

Tittel

Palliative care in nursing homes and own homes: an overview of systematic reviews: protocol for an overview of systematic reviews

Populærvitenskapelig sammendrag

Palliative care is an active treatment, care and nursing for patients with incurable disease. The Norwegian Institute of Public Health has been commissioned by the Ministry of Health and Care Services to provide evidence on the effects of palliative care provided at nursing homes and at home. This summary of reviews aims to provide an evidence base on how effective palliative care is for the patients and their relatives.

 

We will define criteria for selecting relevant studies. We will carry out systematic literature searches. Two researchers will first evaluate the titles and summaries of the identified research articles against the selection criteria. Then, two researchers will evaluate the full text of all studies considered relevant after reviewing titles and abstracts. We will collect and analyze data from the selected reviews and assess their methodological quality. We will assess our confidence in the results and their transferability to the Norwegian context.

We will present the overall results in a report.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jose Francisco Meneses Echavez

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Asta Bye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne-Tove Brenne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Maria Bjerk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »