Cristin-prosjekt-ID: 2492690
Registrert av: REK Sist endret: 15. oktober 2020, 14:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2492690
Registrert av: REK Sist endret: 15. oktober 2020, 14:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

Migri-Nor

prosjektleder

Tore Wergeland Meisingset
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 142619

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 1. august 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Migri-Nor

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet skal se på sammenhengen mellom dose, serumkonsentrasjon og effekt/bivirkninger av forebyggende migrenebehandling. Migrene er en alvorlig hjernetilstand, oppført som den sjette mest invalidiserende lidelsen av Verdens helseorganisasjon og er den fremste årsaken til funksjonshemming hos de under 50 år. Migrenebehandling er delt i forebyggende (profylaktisk) behandling og akutt symptomatisk behandling. For forebyggende behandling er orale legemidler førstelinjebehandling. Observasjonsstudier og klinisk erfaring tilsier at adherence-problematikk er en stor utfordring for disse legemidlene. Hovedårsakene til dette er antakelig bivirkninger eller mangelfull effekt. For andre kroniske sykdomstilstander, som epilepsi og diverse psykiatriske lidelser, er såkalt "therapeutic drug monitoring" et viktig hjelpemiddel for individtilpasset dosering av forebyggende legemidler. Per nå mangler en god forståelse av migrenespesifikke dose-konsentrasjon-effekt/bivirkninger-sammenhenger, hvilket er en forutsetning for å kunne gjøre et arbeid for å kunne etablere tilsvarende farmakologisk støtte ved migreneoppfølging. I dette prosjektet skal vi inkludere pasienter som starter opp med forebyggende migrenebehandling som ledd i vanlig klinisk oppfølgning. Alle pasienter vil bli fulgt ved Nevrologisk poliklinikk ved St.Olavs Hospital, men fastleger og andre leger kan henvise pasienter de mener er kandidater. Valg av legemiddel og opptrapping gjøres selvstendig av kliniker etter gjeldende retningslinjer, og pasienten inkluderes etter at oppstart er besluttet. Pasientene fører en elektronisk hodepinedagbok i hele studieløpet på 16 uker. Pasientene har først en fire uker lang baseline-periode før de starter opp med det valgte legemiddelet. Pasientene tar blodprøver for serumkonsentrasjonsmålinger etter 4, 8 og 12 uker oppstart av behandling. Serumkonsentrasjonsmålinger rekvireres med en studiespesifikk rekvirentkode, slik at prøvesvar følges opp fortløpende. Kliniker vil også ha prøvesvar tilgjengelig i journalsystemet, men er ikke forventet å styre videre opptrapping av legemiddelet etter disse, da dette ikke er etablert klinisk praksis. Vi ønsker å til sammen inkludere minimum 150 pasienter. For å unngå at mulig studiedeltakelse, bevisst eller underbevisst, skulle påvirke medikamentvalg, er det ikke satt noen restriksjoner på hvilken type forebyggende migrenemedisin som inkluderes, så fremt det finnes analysemetode for legemiddelet. Serumkonsentrasjonsanalyser gjøres av Avdeling for klinisk farmakologi. Samtlige prøver er allerede klinisk tilgjengelige. Lagring av data om dose, serumkonsentrasjonsmålinger og bivirkninger gjøres i en eCRF. Behandlingseffekt er definert som reduksjon i moderat til alvorlig hodepine sammenliknet med baseline-perioden. Effektdataene innhentes via den elektroniske hodepinedagboken.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Wergeland Meisingset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Mari Storli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arne Hønnås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Hedda Skogum Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Erling Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »