Cristin-prosjekt-ID: 2492826
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2021, 09:18 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2492826
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2021, 09:18 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kjønnsinkongruens i Norge

prosjektleder

Pål Suren
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 167265

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjønnsinkongruens i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal fremskaffe mer kunnskap om kjønnsinkongruens i Norge og støtte opp under forsvarlig helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens. Kjønnsinkongruens er en tilstand som karakteriseres av markert og vedvarende inkongruens mellom et individs opplevde kjønn og biologiske kjønn, som ofte leder til et ønske om å leve som en person av det opplevde kjønnet. I forskningslitteratur brukes ofte begrepet kjønnsdysfori. Tidligere ble diagnosebetegnelsene kjønnsidentitetsforstyrrelse og transseksualisme brukt, men disse begrepene anses nå som utdaterte. Når medisinsk og kirurgisk behandling brukes for å endre kjønnskarakteristika til å samsvare med det opplevde kjønnet, betegnes det som kjønnsbekreftende behandling. Antall personer som søker helsehjelp for kjønnsinkongruens er raskt økende i flere land. Hoveddelen utgjøres av tenåringer som er født som jenter og som ønsker å leve som gutter. Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK), som har behandlingsansvar for kjønnsinkongruens i Norge, oppga i 2018 at antall henviste barn og ungdommer hadde doblet seg hvert år siden 2012. Tilsvarende økning er også rapportert i Sverige og Finland. Helsedirektoratet publiserte i 2020 en nasjonal faglig retningslinje for kjønnsinkongruens. I retningslinjen påpekes det at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. I Norge er det aldri tidligere gjort epidemiologiske studier av kjønnsinkongruens. I prosjektet skal vi studere kjønnsinkongruens hos personer under 25 år i Norge. Analysene skal utføres i PhD- og postdoktorprosjekter. Vi vil koble data fra nasjonale helseregistre, NBTK og Statistisk sentralbyrå for å studere: 1. Bruk av diagnosen kjønnsinkongruens i den norske befolkningen. 2. Diagnostiserte psykiske lidelser og bruk av psykofarmaka hos personer med kjønnsinkongruens. 3. Diagnostiserte psykiske lidelser hos søsken av personer med kjønnsinkongruens. 4. Somatiske tilstander som kan være assosiert med kjønnsinkongruens. 5. Somatiske tilstander som kan være bivirkninger av hormonell behandling. 6. Dødelighet og selvmordsrisiko hos personer med kjønnsinkongruens. 7. Prediktorer for kjønnsinkongruens. 8. Hormonell behandling av kjønnsinkongruens – utbredelse, forskrivningsmønster og varighet. 9. Kirurgisk behandling av personer med kjønnsinkongruens. 10. Levekår hos personer med kjønnsinkongruens: utdanning, inntekt, trygdebruk og landbakgrunn, samt foreldres utdanning og inntekt. Vi vil etablere én koblet fil som inkluderer alle personer som er født i årene 1975-2015 og som har vært bosatt i Norge i hele eller deler av perioden 2008-2019. Dette vil utgjøre en kohort på omkring 2,5 millioner personer. Vi ønsker å bruke data fra hele befolkningen for å fange opp alle som har fått diagnosen kjønnsinkongruens og for å kunne bruke kohortdesign i analysene. I analysene vil vi sammenligne følgende grupper: - Personer med kjønnsinkongruens og den øvrige befolkningen. - Personer med kjønnsinkongruens og deres søsken. - Personer med kjønnsinkongruens som har fått kjønnsbekreftende behandling og personer med kjønnsinkongruens som ikke har fått behandling. - Undergrupper av personer med kjønnsinkongruens. Sammenligninger mellom grupper vil hovedsakelig bli gjort ved bruk av logistisk regresjon eller kji-kvadrattester.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål Suren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Anne Wæhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Leila Torgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Per Henrik Zahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Kjersti Gulbrandsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »