Cristin-prosjekt-ID: 2493924
Sist endret: 16. juni 2021, 14:22

Cristin-prosjekt-ID: 2493924
Sist endret: 16. juni 2021, 14:22
Prosjekt

Informal Caregivers and Psychosocial Support: Analysis of European Dementia Policy Documents

prosjektleder

Miroslava Tokovska
ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

Finansiering

 • Andre
  Prosjektkode: 2493924

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Folkehelsearbeid

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
92052960
Sted
Miroslava Tokovska

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 31. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Informal Caregivers and Psychosocial Support: Analysis of European Dementia Policy Documents

Populærvitenskapelig sammendrag

Various countries in Europe have different strategies for promoting care solutions for dementia challenges. The different approaches of Austria, Belgium, Czechia, Denmark, Finland, Germany, Gibraltar, Ireland, Israel, Malta, Nederland, Norway, Sweden and the United Kingdom (Scotland and Wales) were investigated. Dementia has a significant social, psychological and economic impact on the individual, family and society.  As the disease progresses dementia sufferers become increasingly dependent. As many dementia sufferers are at home during the initial stages, the physical, emotional, and social demands of the dementia sufferers are often covered by informal caregivers. 
Our results show that psychosocial support is provided in various modalities and that informal caregivers need to be supported by a psychosocial approach. Due to this need the national dementia strategies should include measures to reduce the emotional burden of informal caregivers. Psychosocial support provided to informal caregivers in a comprehensive and systematic way is likely to enable informal caregivers to handle the emotional, cognitive, and behavioral consequences of the disease and its treatment, while helping to maintain their work-life balance.

Vitenskapelig sammendrag

Many persons with dementia live at home and rely on informal caregivers to provide care. As the progressive illness as dementia, persons with dementia become increasingly dependent, placing more physical, emotional and social demends on informal caregivers.

Based on an examination of the relevant national plans/strategies for dementia, this article presents a survey of health promotion intervetions as well as psychosocial support used in the dementia field in Europe. Our results show that informal carers can benefit from various forms of psychosocial support, increasing the need to consider what helps to minimize mental stress as much as possible.

Psychosocial support and care helps informal carers of the persons with dementia to overcome the emotional, cognitive and behavioral consequences of the disease and its treatment while maintaining harmony normal family, work and social life.

Metode

This was an exploratory study. The national plans/strategies for Dementia in Europe was analysed and used qualitative content analysis. The aim of the present analysis is to emphasize the necessary integration of psychosocial intervention into comprehensive care for informal caregivers for persons with dementia.

Tittel

Uformelle omsorgspersoner og psykososial støtte: Analyse av europeiske demenspolitiske dokumenter

Populærvitenskapelig sammendrag

Ulike land i Europa har forskjellige strategier for å fremme løsninger for pleie og demensutfordringer. De ulike tilnærmingene til Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Tyskland, Gibraltar, Irland, Israel, Malta, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia (Skottland og Wales) ble undersøkt. Demens har en betydelig sosial, psykologisk og økonomisk innvirkning på individet, familien og samfunnet. Etter hvert som sykdommen utvikler seg blir demenslidende stadig mer avhengige. Ettersom mange demenslidende er hjemme i de innledende stadiene, blir de fysiske, emosjonelle og sosiale kravene til demenslidere ofte dekket av uformelle omsorgspersoner. Prosjektet peker på at psykososial støtte gis i forskjellige modaliteter, og at uformelle omsorgspersoner må støttes av en psykososial tilnærming. På grunn av dette behovet bør de nasjonale demensstrategiene omfatte tiltak for å redusere den følelsesmessige belastningen til uformelle omsorgspersoner. Psykososial støtte gitt til uformelle omsorgspersoner på en omfattende og systematisk måte vil sannsynligvis gjøre det mulig for uformelle omsorgspersoner å håndtere de emosjonelle, kognitive og atferdsmessige konsekvensene av sykdommen og behandlingen, samtidig som den bidrar til å opprettholde balansen mellom arbeid og privatliv.

Vitenskapelig sammendrag

Mange personer med demens bor hjemme og stoler på uformelle omsorgspersoner for å gi omsorg. Som den progressive sykdommen som demens, blir personer med demens stadig mer avhengige, og legger mer fysiske, følelsesmessige og sosiale krav til uformelle omsorgspersoner.

Basert på en undersøkelse av relevante nasjonale planer / strategier for demens, presenterer denne artikkelen en undersøkelse av helsefremmende flett samt psykososial støtte brukt i demensfeltet i Europa. Resultatene våre viser at uformelle omsorgspersoner kan dra nytte av ulike former for psykososial støtte, og øker behovet for å vurdere hva som bidrar til å minimere mental stress så mye som mulig.

Psykososial støtte og omsorg hjelper uformelle pleiere av personer med demens med å overvinne de følelsesmessige, kognitive og atferdsmessige konsekvensene av sykdommen og dens behandling samtidig som de opprettholder normal familie, arbeid og sosialt liv.

Metode

Dataene er basert på 15 nasjonale demensstrategier fra forskjellige europeiske land. Data var basert på allerede eksisterende kodingssystemer med de forhåndsdefinerte nøkkelordene og analysert av kvalitativ innholdsanalyse av fire av forfatterne.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Miroslava Tokovska

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania

Magde Mohamed Nour

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

Anette Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
1 - 4 av 4