Cristin-prosjekt-ID: 2493942
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2020, 12:17 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2493942
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2020, 12:17 Sist endret av: REK
Prosjekt

Stenknusing ved ureteroskopi - Holmium laser vs Thulium laser. En prospektiv randomisert studie.

prosjektleder

Øyvind Ulvik
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 170907

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 1. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Stenknusing ved ureteroskopi - Holmium laser vs Thulium laser. En prospektiv randomisert studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Holmiumlaser er i dag det mest brukte verktøyet når sten i de øvre urinveiene skal knuses endoskopisk. Dette er en sikker og effektiv metode og har vært gullstandard ved ureteroskopisk stenknusing (URS) de siste 20 år. Det er nå utviklet en ny Thuliumlaser til bruk ved endoskopisk stenknusing i urinveiene. Thuliumlaseren kan også benyttes til behandling av svulster i øvre urinveier og gjennomskjæring av trange partier i urinlederen. Resultatene av de første undersøkelsene som er gjort med Thuliumlaseren tyder på at denne er svært effektiv i forhold til stenknusing og like sikker som Holmiumlaseren. Som det første sykehuset i Europa fikk Haukeland Univsersitetsjukehus den nye Thulium laser maskinen i juni 2020, og vi var først ute med å benytte denne ved stenknusing i forbindelse med URS. Målet med studien er å sammenligne stenknusing ved URS i øvre urinveier med Holmiumlaser og Thuliumlaser med tanke på resultater (inkl. stenfrihet, operasjonstid, post endoskopisk drenasje) og komplikasjoner (intra- og postoperative). Alle pasienter ≥ 18 år som er planlagt til ureteroskopisk stenbehandling på Dagkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, inviteres til å delta i studien. Etter skriftlig samtykke kan pasienten inkluderes i studien og planlegges til operasjon (URS) på vanlig måte. Prosjektet legges opp som en prospektiv randomisert studie, hvor pasientene randomiseres til behandling med hhv Homiumlaser eller Thuliumlaser. Per i dag finnes det ingen randomiserte studier som sammenligner ureteroskopisk stenbehandling med Holmium- og Thuliumlaser, og studien vil derfor være et viktig bidrag for å avklare om den ene behandlingen er bedre enn den andre. Dersom den nye Thuliumlaseren skulle vise seg å være mer effektiv enn Holmiulaseren, vil dette bety at potensielt flere pasienter kan behandles på Dagkirurgisk avdeling.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Ulvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Peder Gjengstø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Christian Beisland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 3 av 3