Cristin-prosjekt-ID: 2493946
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2020, 12:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2493946
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2020, 12:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Magnet4Europe

prosjektleder

Ingeborg Strømseng Sjetne
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 166980

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Magnet4Europe

Populærvitenskapelig sammendrag

I et 4-årig EU-finansiert prosjekt, Magnet4Europe (H2020-848031), vil vi studere innføringen av en evidensbasert organisasjonsmodell med mål om å forbedre det kliniske arbeidsmiljøet på akuttsykehus og øke mental helse og velvære for helsepersonell på ca. 60 sykehus i 5 europeiske land (Sverige (inkl 1-2 sykehus i Norge), Belgia, Tyskland, Storbritannia og Irland). Den evidensbaserte organisasjonsmodellen som skal implementeres er basert på Magnet Recognition Program®, en utmerkelse som kan gis til sykehus med utmerket sykepleiekvalitet (såkalte "Magnetsykehus") og som er utstedt av American Nurses Credentialing Center. En rekke studier som har sammenlignet Magnetsykehus med andre sykehus, har blant annet vist at sykehus som har oppnådd magnetstatus har en lavere andel utbrenthet blant helsepersonell og bedre pasientsikkerhet og høyere omsorgskvalitet. Forskningsprosjektet utføres som en randomisert kontrollert studie der de rundt 60 deltagende europeiske sykehusene vil bli matchet med hverandre (parvis med lignende sykehus i størrelse og fokus) og sykehusene i hvert par blir deretter tilfeldig delt inn i to grupper, der gruppe A starter implementeringsprosessen ca ett år før gruppe B. Denne forskningsdesign muliggjør sammenligning mellom de to gruppene for å studere effekten av implementeringen. Som støtte og for å lette implementeringsprosessen vil hvert deltakende europeiske sykehus også være koblet til et sykehus i USA med magnetstatus, som dermed har sin egen erfaring med gjennomføring av nødvendige endringer fram til magnetstatus. Som en del av intervensjonen vil vi også arrangere nettverkskonferanser, såkalte læringssamarbeidsmøter, der de europeiske sykehusene kan møte eksperter, forskere og andre aktører for å utveksle erfaringer med hverandre. Det primære utfallet som skal studeres er tegn på utbrenthet blant sykepleiere og leger. Vi vil også studere faktorer relatert til arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet på sykehus, som ledelse, kontroll over eget arbeid, bemanning og pasientsikkerhet og kvalitet på omsorgen. Vi vil også evaluere selve implementeringsprosessen for å få mer kunnskap om hvordan magnetkonseptet ble implementert i praksis og hvilke faktorer som henholdsvis hemmet eller fremmet prosessen.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingeborg Strømseng Sjetne

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1