Cristin-prosjekt-ID: 2494020
Sist endret: 31. oktober 2020 08:28

Cristin-prosjekt-ID: 2494020
Sist endret: 31. oktober 2020 08:28
Prosjekt

Psykisk helse hos profesjonelle scenekunstnere

prosjektleder

Kristin Berre Ørjasæter
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Psykisk helse

HRCS-helsekategori

  • Mental helse

Kontaktinformasjon

Telefon
74212337 /90141586
Sted
Kristin Berre Ørjasæter

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykisk helse hos profesjonelle scenekunstnere

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med studien er å utvikle ny kunnskap og forståelse om fenomenet psykisk helse hos ulike grupper profesjonelle scenekunstnere, og identifisere tiltak som kan forebygge psykisk uhelse og bidra til å bevare arbeidsevnen hos scenekunstnerne.
Prosjektet er situert i underholdningsindustrien, den mest hurtigvoksende industrien i Europa. Studier viser at artister har høyere forekomst av psykologiske risikofaktorer og psykiske lidelser sammenlignet med befolkningen for øvrig. Til tross for at psykisk helse anses som kritisk i underholdningsindustrien er dette et forsømt forskningsområde. Det eksisterer lite forskningsbasert kunnskap om scenekunstneres erfaringer med livet på scenen og hvordan ulike forhold knyttet til underholdningsindustrien påvirker deres psykiske helse.

Prosjektet vil bidra til ny kunnskap om hvilken betydning psykisk helse har i profesjonelle scenekunstneres arbeidsliv, hvordan arbeidssituasjonen som artist virker inn på psykisk helse, og hvilke behov og erfaringer profesjonelle artister har med helse- og velferdstjenester som kan bidra til å fremme deres psykiske helse. 

Denne kunnskapen er relevant for aktører i underholdningsbransjen, offentlige beslutningstakere og helse- og sosialfaglig personell som skal utforme fremtidens helse- og velferdstjenester til artister.

 Utgangspunktet for studien er følgende forskningsspørsmål:
1) Hvilken betydning har psykisk helse i profesjonelle scenekunstneres arbeidsliv?
2) Hvordan påvirkes eller påvirker den psykiske helsen profesjonelle scenekunstneres utøvelse og arbeidsliv?
3) Hvilke behov og erfaringer har profesjonelle artister med helse- og velferdstjenester som kan bidra til å fremme psykisk helse?

Prosjektet har et kvalitativt eksplorativt design med en hermeneutisk fenomenologisk overbygning. Dybdeintervju, med narrativ stil, er valgt som metode for å få utdypende kunnskap og forståelse for scenekunstneres psykiske helse. 

Det vil etableres en rådgivningsgruppe bestående av forskere, profesjonelle scenekunstnere fra ulike disipliner og representanter fra relevante fagforeninger. Rådgivningsgruppen vil komme med innspill til utformingen av intervjuguide, foreløpige analyser og formidling av funn.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Berre Ørjasæter

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
1 - 1 av 1