Cristin-prosjekt-ID: 2494651
Sist endret: 16. november 2020 07:55

Cristin-prosjekt-ID: 2494651
Sist endret: 16. november 2020 07:55
Prosjekt

INOREG: INnovations in use Of REGister data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases

prosjektleder

Tron Anders Moger
ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 302782/H40

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Kvalitativ dataanalyse • Biostatistikk

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 2.4 Overvåking og utbredelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INOREG: INnovations in use Of REGister data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases

Populærvitenskapelig sammendrag

INOREG – Effects of primary health care services for chronic diseases

The main aim of the project is to identify ways to improve care in the municipality for chronic patients. 

About INOREG

In recent years, political initiatives have steadily emerged that will require increased research into how multimorbidity and health services in the municipality affect work participation, disability, quality of life and hospital admissions for chronic patients. Most of this care happens outside hospitals and has been difficult to capture in large, registrer-based studies. Focusing on two important chronic groups, patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and musculoskeletal disorders, the INOREG project will meet this need

Background

Increased resource scarcity is expected within municipal health services in the future, due to the increased proportion of elderly people and in the number of patients with chronic diseases. The results from the project will therefore help inform decision makers about how services should be changed to reduce these challenges. In the long term, this can contribute to better coordination and use of health care services as well as reduced inequalities in health.

Objectives and Methodology 

Improving the quality of care for chronic patients in the municipalities shall resulting in outcomes such as higher participation in social and working life, fewer hospitalizations, better functional capacity and general quality of life for patients.

The project goals will be achieved using an original approach, combining analyses of patient register data from the municipal health service with qualitative studies of selected patients who have particularly good or poor outcomes. In short, identify combinations of health services that appear to have an effect and those that do not appear to have an effect on the outcomes mentioned above. The health services will include rehabilitation and short-term stays in institutions, GPs, physical therapists, services at home and in nursing homes. We will also identify the characteristics of patients who are particularly prone to poor outcomes. Data will be from Oslo and Trondheim municipalities, as well as Fysioprim at Institute of Health and Society (Helsam).

Sub-projects

The project is divided into separate work packages for COPD and musculoskeletal disorders. Quantitative and qualitative analyzes will be done for both disease groups.

Cooperation

This project is an interdisciplinary collaboration at Helsam. We further cooperate with Finnish Institute of Health and Welfare (THL) and NTNU Gjøvik, Norway.

Financing

The project is funded by the Research Council of Norway.

Tittel

INOREG: INnOvasjoner i bruk av REGisterdata for å finne effekter av primær- og kommunehelsetjenester hos pasienter med kroniske sykdommer

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å identifisere måter å forbedre den kommunale omsorgen for kronisk syke pasienter.

De siste årene har det stadig kommet politiske initiativ som vil kreve økt forskning på hvordan multimorbiditet og helsetjenester i kommunen påvirker arbeidsdeltakelse, funksjonsevne, livskvalitet og sykehusinnleggelser for kroniske pasienter. Det aller meste av denne pleien skjer utenfor sykehus og har vært vanskelig å fange opp i store, registerbaserte studier. Med fokus på to viktige kroniske grupper, pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og muskel- og skjelettplager, vil INOREG dekke dette behovet.

Bakgrunn

Det er forventet økt ressursmangel i primærhelsetjenesten framover, på grunn av økningen i andelen eldre og økningen i antall pasienter med kroniske sykdommer. Resultatene fra prosjektet vil derfor bidra til å informere beslutningstakerne om hvordan tjenestene bør endres for å redusere disse utfordringene. På lang sikt kan dette bidra til bedre koordinering og bruk av helse- og omsorgstjenester samt redusert ulikhet i helse.

Mål og metode

Ved å bedre omsorgen i kommunene for den aktuelle pasientgruppen skal det resultere i  høyere deltakelse i sosialt liv og arbeidslivet, færre sykehusinnleggelser, bedre funksjonsevne og generell livskvalitet.

Prosjektmålene skal oppnås ved å bruke en original tilnærming som kombinerer analyser av pasientregisterdata fra kommunehelsetjenesten med kvalitative studier av utvalgte pasienter som har spesielt gode eller dårlige behandlingsresultater. Altså identifisere kombinasjoner av helsetjenester som ser ut til å fungere bra, og de som ikke ser ut til å fungere på utfallene ovenfor. Helsetjenestene vil være rehabilitering og korttidsopphold i institusjon, fastlege, fysioterapeut, tjenester i hjemmet og i sykehjem. Vi vil også identifisere kjennetegn ved pasienter som er spesielt utsatt for dårlige utfall. Data vil være fra Oslo og Trondheim kommune, samt fra satsingen Fysioprim ved Helsam.

Delprosjekter

Prosjektet er delt inn i egne arbeidspakker for KOLS og muskel-/skjelettplager. Det vil gjøres kvantitative og kvalitative analyser av begge sykdomsgruppene

Samarbeid

Prosjektet er en tverrfaglig satsing ved Institutt for helse og samfunn. Vi sarbeider med Instituttet for helse og velferd (THL) i Finland og NTNU på Gjøvik i Norge. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tron Anders Moger

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Nina Køpke Vøllestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo

Trond Tjerbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Ragnhild Hellesø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Aud Obstfelder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »