Cristin-prosjekt-ID: 2495322
Sist endret: 4. desember 2020, 13:11

Cristin-prosjekt-ID: 2495322
Sist endret: 4. desember 2020, 13:11
Prosjekt

SCOPE – Scandinavian studies of Covid-19 in pregnancy

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg
ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • Nordforsk
  Prosjektkode: 105545

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. november 2020 Slutt: 30. november 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SCOPE – Scandinavian studies of Covid-19 in pregnancy

Populærvitenskapelig sammendrag

Project background and aim:

Scope is a Nordic collaborative project that will study important aspects of how the covid-19 pandemic has affected pregnancies. The project is funded by Nordforsk.

The SCOPE project will provide new and essential information on COVID-19-related risks to pregnant women and their newborns.

The project’s main objective is to fill three crucial knowledge gaps:

 • Are pregnant women more likely to contract COVID-19, and at a higher risk of severe disease, complications and hospitalizations than non-pregnant women of reproductive age? If so, which underlying characteristics, e.g. housing and working conditions, affect the risk of severe COVID-19 in pregnant women?
 • Does COVID-19 in pregnancy increase the risk of pregnancy complications, including fetal loss?
 • Does maternal COVID-19 during pregnancy adversely affect the health of the child?

To address these questions, the project group will use unique register data on health and social factors on all women in the reproductive age, together with clinical data on the COVID-19 infections. Combining results from the three Scandinavian countries will strengthen the ability to study severe COVID-19 illness, susceptible subgroups and non-frequent outcomes. The Scandinavian countries have had different course of the pandemic, and this enables us to compare results from different contexts with similar data resources.

The project team and expertise:

The project is coordinated by the Norwegian Institute of Public Health with Siri Eldevik Håberg as Project leader. The principal investigator in Sweden is Olof Stephansson from Karolinska Institutet and in Denmark it is Anne-Marie Nybo Andersen from Copenhagen University. Together, they make up a multidisciplinary Scandinavian team with combined expertise in perinatal epidemiology, social epidemiology, surveillance and obstetrics. The team has extensive experience with using national registries to study pregnancy outcomes after infections and pandemics. The availability of registry data is a clear Nordic advantage, as very few nations outside of Scandinavia can match the amount and richness of the research resources and robust population-based data available there. The information on Covid-19 related risks to pregnant women and their offspring generated in this Nordic context will therefore also be of great international importance.   

Expected results and impact:

The goal of the SCOPE project is prevention of adverse outcomes in women who become pregnant as the COVID-19 pandemic progresses. If we find that COVID-19 poses a risk to pregnant women, this will help guide policies of isolation and public health management.  If we find that changes in health care during the pandemic has impact on pregnancy health and pregnancy outcomes, clinical care for pregnant women can be improved during the COVID-19 pandemic and in other future crisis. There is an urgent need to understand if pregnant women constitute a vulnerable group and whether guidelines are warranted. If COVID-19 poses rare or small elevations of risks in pregnant women, communication of absolute risks and negative findings will help minimise unnecessary anxiety. Current policies vary across countries due to lack of data. We will provide information to inform recommendations and ensure that the global community is better prepared to protect pregnant women in the case of future waves of COVID-19.

Tittel

Skandinaviske studier av Covid-19 og graviditet

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets bakgrunn og overordnede mål:

Scope er et nordisk samarbeidsprosjekt hvor vi skal studere hvordan covid-19-pandemien påvirker gravide. Prosjektet er finansiert av Nordforsk.

Prosjektets forskningsspørsmål:

 • Har gravide kvinner høyere risiko for å få COVID-19-infeksjon, og har de høyere risiko for alvorlig sykdom, komplikasjoner og sykehusinnleggelser enn ikke-gravide kvinner i reproduktiv alder? I så fall, hvilke underliggende faktorer påvirker risikoen for alvorlig COVID-19 sykdom hos gravide kvinner?
 • Øker COVID-19 under graviditet risikoen for svangerskapskomplikasjoner?
 • Påvirker COVID-19 sykdom under graviditet barnets helse?

For å svare på disse spørsmålene vil prosjektgruppen bruke registerdata om kvinner i reproduktiv alder, inkludert data om COVID-19-infeksjoner. I prosjektet vil vi kombinere og sammenligne resultater fra de tre skandinaviske landene.

Prosjektgruppen:

Prosjektet koordineres av Folkehelseinstituttet med Siri Eldevik Håberg som prosjektleder. Prosjektleder i Sverige er Olof Stephansson fra Karolinska Institutet, og i Danmark ledes arbeidet avt Anne-Marie Nybo Andersen fra Københavns universitet. De har ekspertise innen perinatal epidemiologi, sosial epidemiologi, overvåking og fødselshjelp. Teamet har lang erfaring med å bruke nasjonale registre for å studere betydningen av infeksjoner i svangerskap. Tilgjengeligheten av nordiske registerdata er en klar fordel, ettersom svært få nasjoner utenfor Skandinavia har tilsvarende robuste befolkningsbaserte data. Resultatene fra dette nordiske prosjektet vil derfor også være av stor internasjonal betydning.

Forventede resultater:

Målet med SCOPE-prosjektet er å frembringe kunnskap som bidrar til å forebygge sykdom og komplikasjoner hos kvinner som blir gravide under COVID-19 pandemien. Hvis vi finner ut at COVID-19 utgjør en risiko for gravide kvinner, vil dette være verdifull kunnskap i utvikling av retningslinjer for gravide og for befolkningen generelt. Hvis vi finner ut at endringer i helsetilbudet under pandemien har innvirkning på gravides helse eller svangerskapsutfall, kan behandling og tilbud forbedres under COVID-19-pandemien og under andre fremtidige kriser. Det er et presserende behov for å forstå om gravide kvinner utgjør en sårbar gruppe, og om spesifikke retningslinjer er berettiget for denne gruppen. Hvis COVID-19 utgjør liten risiko for gravide, vil kommunikasjon av absolutte risikoer og negative funn bidra til å minimere unødvendig bekymring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Anne-Marie Nybo Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Københavns Universitet

Olof Stephansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet
1 - 3 av 3