Cristin-prosjekt-ID: 2495478
Registrert av: REK Sist endret: 19. november 2020, 18:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2495478
Registrert av: REK Sist endret: 19. november 2020, 18:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

ASTORIA

prosjektleder

Dan Atar
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 171965

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 7. september 2020 Slutt: 7. september 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ASTORIA

Populærvitenskapelig sammendrag

Én av fire over 40 år er forventet å utvikler atrieflimmer, og insidensen og prevalensen er forutsett å øke betraktelig i de kommende år. Antikoagulasjonsbehandling kan forebygge alvorlige tromboemboliske hendelser og forlenge levetiden, og er derfor sentral i pasienthåndteringen. Studier har vist at ca 40 % av atrieflimmerpasienter ikke tar antikoagulasjonsbehandling som forskrevet, og at ca en tredjedel slutter helt med behandlingen etter ett år. Lav etterlevelse av behandling for pasienter med kardiovaskulær sykdom er forbundet med vesentlig forverret utkomme for pasientene, og representerer en stor utfordring for helsesystems effektivitet og økonomi. Nye, elektroniske verktøy for legemiddeltaking har så langt ikke blitt utbredt testet med hensyn til deres evne til å forbedre etterlevelse av medikasjon. ASTORIA-studien har som mål å monitorere og evaluere etterlevelse av rivaroxaban ved bruk av en høyteknologisk legemiddeldosett, kalt Pilloxa, for pasienter med atrieflimmer og med indikasjon for livslang antikoagulasjonsbehandling. I studien ønsker man også å analysere risikofaktorer og årsaker for redusert etterlevelse og avsluttet behandling, samt dokumentere pasienterfaringer og tilfredshet ved bruk av den elektroniske dosetten med tilhørende telefonisk applikasjon. Pasientdata vil bli innhentet i elektroniske rapporteringsskjema, mens informasjon om medikamentetterlevelse vil bli samlet fra Pilloxa sin database og fra Reseptregisteret. ASTORIA vil være en prospektiv, enarmet kohortstudie. For vurdering av grad av etterlevelse vil resultater bli sammenholdt mot robuste data fra tidligere observasjonsstudier. Nytteverdien av prosjektet er potensielt omfattende. Hvis bedret etterlevelsesrate er funnet, kan dosetten vurderes implementert rutinemessig både for den aktuelle pasientgruppen og for andre pasientgrupper der god etterlevelse bedrer utkomme. Høy medikamentetterlevelse er av betydning både for den enkelte pasient og for hele helsesystem sin effektivitet og økonomi. Produktet kan også være av interesse for tidligfase-studier der god etterleve av behandling er essensiell for pålitelig testing av legemiddeleffekt.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Marita Knudsen Pople

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2