Cristin-prosjekt-ID: 2497650
Sist endret: 15. desember 2020, 10:13

Cristin-prosjekt-ID: 2497650
Sist endret: 15. desember 2020, 10:13
Prosjekt

Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt

prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Alvorlige psykiske lidelser • Psykose

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Patricia Sofia Jardim Jacobsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. oktober 2020 Slutt: 2. april 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Kunnskapsgrunnlaget for legemidler med antipsykotisk effekt er i hovedsak basert på studier hvor pasientene mottar legemidler med antipsykotisk effekt frivillig. I praksis forekommer også bruk av antipsykotika i behandling uten pasientens samtykke (tvangsbehandling).

Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen er å belyse om og hvordan tvang påvirker behandlingseffekten av antipsykotika hos personer diagnostisert med psykoselidelser.
 

For å identifisere relevante studier vil en søkespesialist søke i internasjonale litteraturdatabaser – slik som MEDLINE, EMBASE og PsycINFO. Vi vil inkludere studier publisert mellom 2010-2020 som ser på effekten av antipsykotika ved behandling uten samtykke sammenlignet med frivillig behandling med antipsykotika. To forskere vil uavhengig av hverandre vurdere titler og sammendrag av de identifiserte forskningsartiklene opp mot seleksjonskriteriene. Deretter vil to forskere uavhengig av hverandre vurdere fulltekst av alle studier som ansees som relevante for problemstillingen etter gjennomgang av titler og sammendrag.

Vi vil deretter hente ut og analysere data fra de endelig inkluderte artiklene, vurdere deres metodologiske kvalitet samt vår tillit til resultatene med egnede sjekklister og verktøy. De samlede resultatene vil bli presentert og publisert i en rapport. 

Tittel

The effect of involuntary antipsychotic medication: protocol for a systematic review

Populærvitenskapelig sammendrag

Most of what we know about the effect of antipsychotics comes from studies in which patients receive medication voluntarily.  In a real life setting, there are also patients who receive antipsychotics involuntarily. The purpose of this systematic review is to shed light on whether and how the treatment effect of antipsychotics is altered when treatment is involuntary, in people diagnosed with psychotic disorders.

 

To identify relevant publications, a research librarian will search databases such as MEDLINE, EMBASE and PsycINFO after the development of an appropriate search string. We will include studies published between 2010 and 2020 that investigate the effect of antipsychotics in involuntary treatment versus voluntary treatment in people with psychotic disorders. Two researchers will independently evaluate titles and abstracts of the identified research papers against the selection criteria. Then, two researchers will independently evaluate the full text of all papers that are considered relevant for inclusion after reviewing titles and abstracts. We will extract and analyse data from the final included papers, assess their methodological quality, and assess  our confidence in the results with appropriate checklists and tools. The overall results will be presented and published in a report.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Roy Palmer Huse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved DPS (Distriktpsykiatrisk senter) ved Sykehuset Innlandet HF

Trond F. Aarre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk helsevern ved Helse Førde HF

Kent Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »