Cristin-prosjekt-ID: 2497801
Sist endret: 16. desember 2020, 10:43

Cristin-prosjekt-ID: 2497801
Sist endret: 16. desember 2020, 10:43
Prosjekt

Effekt av behandlingstiltak for utøvere av seksuell vold i nære relasjoner - Prosjektplan for oversikt over systematiske oversikter eller systematisk oversikt

prosjektleder

Christine Hillestad Hestevik
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Vold i nære relasjoner • Partnervold • Kvinners frykt for seksualisert vold • Seksuell vold • Vold • Seksualisert vold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Christine Hillestad Hestevik

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. november 2020 Slutt: 31. mai 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av behandlingstiltak for utøvere av seksuell vold i nære relasjoner - Prosjektplan for oversikt over systematiske oversikter eller systematisk oversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å oppsummere forskning om behandlingstiltak for personer som utøver seksuell vold i nære relasjoner. 

 

Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk i utvalgte databaser. To forskere vil uavhengig av hverandre i vurdere referansenes titler og sammendrag med hensyn på inklusjonskriteriene for så å sammenligne og komme til enighet om hvilke studier som er relevante. Referanser som vurderes som potensielt relevante vil vi innhente i fulltekst og vi vil da gjøre en endelig vurdering av hvilke studier som skal inkluderes eller ekskluderes. Vi vil hente ut og analysere data fra de utvalgte studiene og vurdere mulig risiko for systematiske skjevheter.

 

Vi vil også vurdere vår tillit til resultatene gjennom å vurdere påliteligheten av den samlede dokumentasjonen ved hjelp av Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

 

Til slutt vil vi presentere de inkluderte studiene og de samlede resultatene i en rapport.

Tittel

Effect of treatments for perpetrators of sexual violence in close relationships - Protocol for a review of systematic reviews or a systematic review

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) has commissioned the Norwegian Institute of Public Health to conduct a systematic review of research on the treatment of perpetrators of sexual violence in close relationships.

We will conduct systematic literature searches in electronic databases. Two reviewers will independently screen titles, abstracts and full text reports to assess whether they meet our inclusion criteria. We will obtain references that are considered potentially relevant in full text and we will then make a final assessment of which studies to include or exclude. We will extract and analyze data from the selected studies and evaluate the studies methodological quality.

 

We will also rate our confidence in the results by assessing the certainty of the overall evidence, using the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Finally, we will present the included studies and overall results in a report.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christine Hillestad Hestevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Rigmor Berg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet

Merete Berg Nesset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Bente Lømo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Alternativ til Vold

Ashley Elizabeth Muller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »