Cristin-prosjekt-ID: 2501417
Registrert av: REK Sist endret: 30. september 2021, 16:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2501417
Registrert av: REK Sist endret: 30. september 2021, 16:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mentaliseringsbasert terapi for ungdom (MBT-A) i BUP.

prosjektleder

Line Indrevoll Stänicke
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 201346

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. januar 2021 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mentaliseringsbasert terapi for ungdom (MBT-A) i BUP.

Populærvitenskapelig sammendrag

Norske og internasjonale studier viser at ca. 20% av ungdommer som kommer til behandling i psykisk helsevern, oppfyller diagnostiske kriterier for en personlighetsforstyrrelse (Korsgaard, 2017, Chanen 2015). Det er særlig ungdommer med trekk fra borderline personlighetsforstyrrelse (BPD), med emosjonell ustabilitet, selvskading og selvmordsproblematikk, som har vekket bekymring. For å kunne tilby evidensbasert behandling til denne pasientgruppen, er det ved Lovisenberg sykehus/ Nic Waals Institutt opprettet et team for Mentaliseringsbasert behandling for ungdom (MBT-A). Formålet med det aktuelle pilotprosjektet er å undersøke om MBT-A innenfor rammene av en ordinær poliklinikk for barn og unges psykiske helse, er til hjelp for ungdommer med trekk fra BPD, samt i hvilken grad og på hvilken måte ungdommene og deres terapeuter vurderer at MBT-A er en nyttig behandlingstilnærming. Pilotstudien kombinerer 1) kvantitative strukturerte mål rettet mot vurdering av symptomer og funksjon, tilknytnings- og mentaliseringsvansker, samt affektregulering – som kjennetegner pasienter med personlighetsforstyrrelse av borderline type – med 2) kvalitative dybdeintervjuer med ungdommene og terapeutene om deres opplevelse av MBT-A-behandlingen. Denne eksplorerende studien kan gi grunnlag for hypotesedannelser om endringsmekanismer og begreps- og teoriutvikling om endringsopplevelse. Funn og hypotesene vil kunne utforskes nærmere i senere, større studier. I studien inkluderes mellom 5 og 10 ungdommer mellom 14 og 18 år som er henvist Nic Waals Institutt, ungdomsseksjonen, og som oppfyller minst fire av ni kriterier for borderline personlighetsforstyrrelse. Data fra studien vil analyseres med deskriptive statistiske analyser og kvalitativ analysemetode. Pilotprosjektet har en nytteverdi for å utprøve og utvikle systematiske behandlingstilbud til en meget sårbar pasientgruppe. Tidlig intervensjon kan ha store konsekvenser for å redusere et langvarig behandlingsløp og omfattende plager for den enkelte pasient. Et systematisk behandlingstilbud kan ha stor nytte for klinkere for å øke kunnskap, sikre støtte i kollegaer og understøtte tilpasning av behandlingen for en pasientgruppe som har høy drop out og ofte liten tro på å kunne få hjelp.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Indrevoll Stänicke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Cilje Sunde Rolfsjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 2 av 2