Cristin-prosjekt-ID: 2502121
Sist endret: 27. januar 2021, 09:20

Cristin-prosjekt-ID: 2502121
Sist endret: 27. januar 2021, 09:20
Prosjekt

Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for fødende kvinner - Prosjektplan for systematisk oversikt

prosjektleder

Heather Melanie R Ames
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Andre helsefag

Emneord

Fødsel • Reiser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 19. november 2020 Slutt: 14. april 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for fødende kvinner - Prosjektplan for systematisk oversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Gravide kvinner kan oppleve avstanden mellom hjemmet og fødeinstitusjon som en utrygg situasjon for seg selv og barnet. Siden 2010 har de regionale helseforetakene i Norge hatt ansvar for en følgetjeneste for fødende med > 90 minutters reisevei til fødeinstitusjon. Følgetjeneste tilbyr en døgnkontinuerlig vaktberedskap med tilbud om en kvalifisert faglig vurdering av om kvinnen er i aktiv fødsel eller av andre årsaker har behov for hjelp og om det er behov for følge av jordmor eller lege til fødestedet. Hensikten med denne systematiske oversikten er å framskaffe et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å svare på:  

 1. Hva er betydningen av avstand til fødeinstitusjon for uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende og foster/barn? 

 1. Hva er effekten/betydning av følgetjeneste sammenliknet med ingen følgetjeneste på uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende som bor > 90 minutter fra fødeinstitusjon og deres foster/barn? 

Hvis vi finner lite eller ingen forskning som svarer på problemstilling 1 og 2, vil vi forsøke å besvare følgende spørsmål: 

 1. Hva er gravide og deres partneres følelse, opplevelse og erfaring rundt sikkerhet og trygghet ved å bo langt fra fødested?   

 1. Hvilke erfaringer har gravide som bor langt fra fødeinstitusjon med følgetjenester? 

 

For å identifisere relevante studier vil en bibliotekar søke i internasjonale litteraturdatabaser for studier publisert mellom 2010-2020 som ser på betydningen av avstand til fødeinstitusjon for gravide og barna. To forskere vil uavhengig av hverandre vurdere titler og sammendrag og deretter full tekst av de identifiserte studiene opp mot seleksjonskriteriene. Vi vil deretter hente ut og analysere data fra de endelig inkluderte artiklene, vurdere deres metodiske kvalitet samt vår tillit til resultatene med egnede sjekklister og verktøy. De samlede resultatene vil vi presentere og publisere i en rapport. 

Tittel

The meaning of travel distance to delivery institutions and accompnamient for women giving birth - Protocol for a systematic review

Populærvitenskapelig sammendrag

Pregnant women can experience the distance between their homes and delivery institutions as unsafe for themselves and the baby. Since 2010 the regional health trusts in Norway have had responsibility for accompaniment of women in labour who live 90 minutes or more from the institution where they will deliver. Accompaniment services offer 24-hour access to a midwife or doctor who can assess whether a woman is in active labour or for other reasons requires accompaniment to the delivery institution. The purpose of this systematic review is to answer the following questions:  

 1. What is the meaning of distance to delivery institution for unwanted events, risk of complications and illness for the woman and the foetus/baby?  

 1. What is the effect/meaning of accompaniment compared with no accompaniment on unwanted events, risk of complications and illness for the woman and the foetus/baby who live more than 90 minutes from the delivery institution?  

If we find little or no research which answers these two questions, we will seek to answer the following questions:  

 1. How do pregnant women and their partners feel about living far from their delivery institution with concern to safety and security? What are their experiences related to these concerns?  

 1. What are the experiences of pregnant women who live far from their delivery institution with accompaniment services?  

 

To identify relevant studies, a librarian will search in relevant international databases for studies published between 2010 and 2020 that look at the meaning of distance to delivery institution for pregnant women and babies. Two researchers will independently screen titles and abstracts and thereafter full text articles against specific inclusion criteria. We will then extract and analyse relevant data from the included studies, assess their methodological quality and our confidence in our findings with specific checklists and tools. The combined results will be presented and published in a report.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heather Melanie R Ames

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Hilde Marie Engjom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Ellen Blix

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »