Cristin-prosjekt-ID: 2502259
Sist endret: 31. januar 2021, 22:25

Cristin-prosjekt-ID: 2502259
Sist endret: 31. januar 2021, 22:25
Prosjekt

Drop-out psykisk helse. Tidleg og systematisk innsats for å hindre fråfall frå utdanning på ungdomstrinnet, og sikre gode overganger til vidaregåande utdanning.

prosjektleder

Elisabeth Bakke
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Bømlo kommune

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 1. august 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drop-out psykisk helse. Tidleg og systematisk innsats for å hindre fråfall frå utdanning på ungdomstrinnet, og sikre gode overganger til vidaregåande utdanning.

Populærvitenskapelig sammendrag

Udokumentert fråvær («dropout»)

Bakgrunnen for prosjektet er å hindre dropout frå skulen i Bømlo kommune gjennom tidleg innsats og førebygging.  Å finne fram til og praktisere rutinar som ivaretek at den enkelte elev får oppfølging og rådgjeving før ein kjem i den situasjonen at eleven står i fare for å droppe ut. Bømlo kommune har etter søknad fått tildelt midlar frå Helsedirektoratet. I tillegg til å arbeide på systemnivå, skal prosjektleiar og arbeide på individnivå med elevar som av ulike årsaker har høgt fråvær og som slit med å meistre skulekvardagen/kvardagen. Prosjektet er knytt til Barne- og familietenesta og er ein del av skulehelsetenesta i Bømlo. Dette prosjektet vil i fyrste omgang ha målretta fokus på fråfall i skulen knytt til psykisk helse.

Forsking viser at ein allereie på ungdomstrinnet kan finne indikasjonar på kva elevar som kan vere i faresona for å falle i frå eller velje bort vidaregåande opplæring. Det er hovudsakleg elevar med høgt fråvær, sviktande motivasjon og svake resultat.  Ungdomstrinnet er såleis eit  kritisk stadium i utdanningsløpet som er med å danne grunnlag for den vidaregåande opplæringa (Buland, Hamn, Finbak & Dahl, 2007; Hernes 2010; ST.meld.nr.44 (2008-2009).

 

Med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap og analyse av eksisterande reglement, vil prosjektet gje skuleleiinga grunnlag for å revidere gjeldande fråværsreglement

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Bakke

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1